Tillbaka

ramipril
Ramipril …, Triatec

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Kvinnor har en något större tendens till biverkning med hosta än män, liksom patienter med luftrörsbesvär.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ramipril är miljöklassificerat.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Väldokumenterad ACE-hämmare där lång erfarenhet finns. ACE-hämmare bör vara förstahandsmedel för patienter med diabetes. Kan med fördel ges en gång dagligen vid hypertonibehandling.

Enalapril och ramipril bedöms likvärdiga ur effektsynpunkt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm, LH, Agenäs I, Carlbeg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004. SBU-rapport 170/1, pp 1-514. SBU
  2. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdahl P, Lindholm L et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007. SBU-rapport 170/1U, pp 1-195. SBU
  3. NICE Aug 2019; Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE guideline (NG 136). NICE
  4. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018. 39:3021-3104. PubMed
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar