Hypertoni

Definitionen av hypertoni är ≥140/90 mmHg på mottagning, ≥135/85mmHg vid hemblodtryck eller dygnsmedelvärde ≥130/80mmHg vid 24 timmars blodtrycksmätning.

Hälften av individer över 65 år har hypertoni. Hypertoni är den enskilt största behandlingsbara riskfaktorn för sjuklighet och förtida död. Diagnostik och behandling är enkel och kostnadseffektiv. Trots övertygande evidens för nyttan med farmakologisk behandling (upp till åtminstone 85 års åleder) når allt för få patienter målblodtryck.

Mät blodtryck frikostigt, inled behandling tidigt, utvärdera inom 4 veckor och se till att uppnå blodtrycksmål. Detta är särskilt viktigt för patienter med hög - mycket hög kardiovaskulär risk (se ovan).

Behandlingsmål, under förutsättning att behandlingen tolereras väl:
≤65 år 120–129/70–80 mmHg
>65 år 130–139/70–80 mmHg

För målblodtryck vid kronisk njursjukdom, se avsnittet Njursjukdomar.

24-timmars blodtrycksmätning ger bättre information om diagnos och prognos än blodtrycksmätning på mottagningen. Hemblodtrycksmätning ger värdefull tilläggsinformation och ökar patientens delaktighet i behandlingen. Det är viktigt att patienten mäter blodtrycket på ett korrekt sätt. För praktiskt tillvägagångssätt se Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel -bakgrundsdokumentation, Läkemedelsverket.

Se även 
Prevention vid medicinsk njursjukdom i avsnittet Njursjukdomar. 
Rekommendationer för behandling av hypertoni, Janusinfo.

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt och följ upp. Det leder till en bättre blodtryckskontroll och räddar liv. Läs mer »

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan ..., Amias Candesarstad
Candexetil
Kairasec
Kandrozid
Losartan …, Klomentan Losarstad

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB.

KALCIUMANTAGONIST

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc

DIURETIKA

Bendroflumetiazid..., Salures
Hydroklortiazid ..., Esidrex
Amiloferm mite, Normorix mite Sparkal mite
Amiloferm, Normorix Sparkal

Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt metabola biverkningar. Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) rekommenderas furosemid istället för tiaziddiuretika.

KOMBINATIONER

ACE-hämmare eller ARB i kombination med amlodipin och/eller diuretikum rekommenderas.

Fasta kombinationspreparat

Enalapril/Hydrochlorothiazide ..., Enalapril Comp... Linatil comp
Renitec comp
Candesartan/Hydrochlorothiazide ..., Atacand Plus Candemox Comp
Candesarstad Comp
Candexetil Comp
Losartan/Hydrochlorothiazide …, Klomentan Comp Losarstad Comp
Marozid

Tilläggsbehandling

ALDOSTERONANTAGONIST

(Mineralkortikoidreceptorantagonist, MRA)

Spironolakton …

Spironolakton är mer effektivt än övriga tilläggsmedel vid behandling av resistent hypertoni, särskilt om den är volymsberoende.

ALFABLOCKERARE

Doxazosin …, Alfadil Cardura
Carduran

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

Betablockerare ges som tilläggsbehandling vid hypertoni eller vid samtidig ischemisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt eller migrän. Kombinationen tiazider och betablockerare medför risk för diabetogena effekter.

Specialiserad vård

ALFA- OCH BETABLOCKERARE

Trandate