Hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion*** (EF <40 %)

***Heart Failure with reduced ejection fraction, HFrEF. Även kallad systolisk hjärtsvikt.

Behandlingarna i hjärtsviktstrappan förbättrar både symtom och prognos. Titrera om möjligt läkemedelsbehandlingen till måldoser. Utöver detta ges diuretika vid behov och dosen bör justeras utifrån symtom och "torrvikt". Uppmuntra patientens delaktighet i diuretikadoseringen. Digoxin kan övervägas vid förmaksflimmer eller symtomatiskt behov. Hälsosamma levnadsvanor är viktiga även vid hjärtsvikt.

Remiss till hjärtsviktsmottagning på sjukhus bör utnyttjas för hjälp med diagnostik, dostitrering och information. Efter optimering av läkemedelsbehandlingen görs en ny evaluering av hjärtfunktionen. Vid symtomatisk hjärtsvikt med EF ≤35 % bör remiss skickas för ställningstagande till sakubitril+valsartan, sviktpacemaker (CRT, övervägs vid QRS-bredd ≥130 ms) defibrillator (ICD) eller annan tilläggsbehandling.

Se även Hjärtsvikt, Viss

NYHA I (icke symtomgivande hjärtsvikt)

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec

måldos (20-) 40 mg/dygn

Ramipril …, Triatec

måldos 10 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

 

Vid ACE-hämmarintolerans

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan ..., Amias Candesarstad
Candexetil
Kairasec
Kandrozid

måldos 32 mg/dygn

Losartan …, Klomentan Losarstad

måldos 150 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

NYHA II-IV (symtomgivande hjärtsvikt)

Läkemedel enligt ovan i kombination med

BETABLOCKERARE

Bisoprolol …, Bisomyl Bisostad
Emconcor CHF

måldos 10 mg/dygn

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

måldos 200 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

NYHA ll-lV, EF ≤35 % (symtomgivande hjärtsvikt och måttlig till uttalat nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion)

Läkemedel enligt ovan i kombination med

ALDOSTERONANTAGONISTER

(Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA)

I första hand

Spironolakton …

25-50 mg/dygn

Läggs till efter fullgod basbehandling. Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-Kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

I andra hand - vid endokrina biverkningar

Eplerenon …, Inspra

50 mg/dygn

Läggs till efter fullgod basbehandling. Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-Kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

Specialiserad vård

För patienter med EF ≤35 % och symtom trots optimal behandling enligt hjärtsviktstrappan ovan

Remiss till hjärtsviktsmottagning för handläggning. Observera att läkemedlet inte ska kombineras med ACE-hämmare.

Symtomatisk hjärtsviktsbehandling

DIURETIKA

Bendroflumetiazid..., Salures
Furosemid …, Furix Impugan
Lasix Retard
Hydroklortiazid ..., Esidrex

*Tiazider har sämre effekt vid nedsatt njurfunktion. Ska inte användas
vid eGFR <30 ml/min.

**Observera att furosemid ofta behöver dosökas vid försämrad njurfunktion. Monitorera effekten.

Vid hypokalemi

I första hand

Spironolakton …,

I andra hand

Kaliumklorid ..., Kaleorid

Vid järnbrist med eller utan anemi

Ferinject

Järnbehandling ska övervägas vid S-ferritin <100 mikrog/l eller vid S-ferritin 100-299 mikrog/l och P-transferrinmättnad <0,2 (20 procent).

Vid förmaksflimmer eller som symtomatisk tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt

Överväg

Digoxin BioPhausia

Ska användas i låg dos. Kontrollera plasmakoncentrationen vid behov.

Vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (EF <40%, HFrEF) hos patienter med diabetes mellitus typ 2

Överväg

SGLT2-HÄMMARE

Forxiga

10 mg

Jardiance

10 mg

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. SGLT2-hämmare ska inte sättas in hos patienter med typ 1-diabetes. Beträffande njurfunktion, se SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom, Janusinfo.

Se även Hjärtsvikt i avsnittet Diabetes mellitus