Tillbaka

idarucizumab
Praxbind

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

För specifik reversering av dabigatran. Avsedd för vuxna patienter behandlade med Pradaxa (dabigatran) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs:

•  Vid livshotande eller okontrollerad blödning

•  Inför akut kirurgi/brådskande procedurer

Förbehåll / Kommentar

Observera att dosen av Praxbind kan behöva upprepas.

Pradaxa-behandling (dabigatran) kan återinsättas tidigast efter 24 timmar efter administrering av Praxbind. Tidpunkten för återinsättning efter blödningskomplikation eller kirurgiskt ingrepp individualiseras efter blödningsrisk hos den enskilda patienten.

Praxbind är en antikropp mot Pradaxa och har i sig inte prokoagulanta egenskaper.

Följ upp behandlingen med upprepad bestämning av plasmakoncentration/ koagulationsstatus under det närmaste dygnet. Vid initialt mycket hög plasmakoncentration av dabigatran kan rekommenderad dos Praxbind (5 gram) dels vara otillräcklig för att fullständigt reversera dabigatran (till exempel inför ett känsligt invasivt ingrepp) och dels innebära att viss antikoagulantiaeffekt återkommer när extravasalt dabigatran återkommer till blodbanan och effekten av antidoten avtagit. Beroende av situation kan Praxbind behöva upprepas. I så fall med samma dos, 5 gram. Se vidare kommentarer och produktbeskrivning av Praxbind i Idarucizumab (Praxbind) – antidot mot dabigatran (Pradaxa), Janusinfo.

Idarucizumab bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Specifik antidot mot dabigatran med dokumenterad snabb effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Pollack CV Jr, Reilly PA, Eikelboom J, Glund S, Verhamme P, Bernstein RA et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. N Engl J Med. 2015;373:511-20. PubMed
  2. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar, nervsystemets sjukdomar samt koagulationssjukdomar och plasmaprodukter. Idarucizumab (Praxbind) – antidot mot dabigatran (Pradaxa). Expertrådsutlåtande 2016. Janusinfo
  3. Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, Eikelboom JW, Glund S, Bernstein RA et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal - Full Cohort Analysis. N Engl J Med. 2017;377:431-41. PubMed
  4. Eikelboom J W, Joanne van Ryn, Reilly P, Hylek E M, Elsaesser A, Glund  S et al. Dabigatran Reversal With Idarucizumab in Patients With Renal Impairment. Multicenter Study. J Am Coll Cardiol. 2019;74:1760-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter