Tillbaka

apixaban
Eliquis

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer

Förbehåll / Kommentar

Apixaban är kontraindicerat vid mekanisk klaff eller signifikant mitralisstenos.
Det finns i nuläget ingen specifik antidot men protrombinkomplexfaktorkoncentrat (PCC) kan användas.

Dosreduktion hos patienter över 80 år med låg vikt och/eller högt kreatinin. Apixaban elimineras endast till mindre del via njurarna men njurfunktionen bör ändå följas. Kontroll av eGFR och Hb minst årligen, mer frekvent vid lägre njurfunktion.

Apixaban kan dosdispenseras och kan krossas.

Apixaban är miljöklassificerat.

Motivering

Apixaban rekommenderas i första hand för förebyggande av stroke vid förmaksflimmer.

Apixaban har visat bättre förebyggande av stroke, färre allvarliga blödningar och minskad dödlighet jämfört med warfarin (PK-INR mål 2,0-3,0) i en multinationell studie med 9 000 patienter per behandlingsgrupp och 1,8 års medianuppföljning. Warfarinbehandlingen var dock måttligt välkontrollerad med TTR (Time In Therapeutic Range) i medeltal 62 procent, med stora regionala variationer.

Apixaban har (liksom warfarin) visats ge ett väsentligt bättre skydd mot stroke än lågdos-ASA (t.ex. Trombyl) utan att förorsaka betydelsefullt fler allvarliga blödningar. Observationella ”real life” studier visar minst lika god effekt och säkerhet av behandling med apixaban som med warfarin vilket även bekräftas i en studie från Region Stockholm.

Effekten av apixaban kan mätas både direkt (läkemedelsanalys) och indirekt (specialkoagulationsanalys) och det finns publicerade data som kan ge vägledning för dosjustering i särskilda fall.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, Lopes RD, Hylek EM, Hanna M et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:981-92. PubMed
 2. Wallentin L, Lopes RD, Hanna M, Thomas L, Hellkamp A, Nepal S et al. for the ARISTOTLE Investogators. Efficacy and safety of apixaban compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation. Circulation. 2013;127:2166-76. PubMed
 3. Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, Diener HC, Hart R, Golitsyn S et al. for the AVERROES Investigators. Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;364:806-17. PubMed
 4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018. Antikoagulationsbehandling vid Förmaksflimmer. Socialstyrelsen
 5. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed
 6. Forslund T, Wettermark B, Andersen M, Hjemdahl P. Stroke and bleeding with NOAC and warfarin treatment in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a population based cohort study. EP Europace 2017;euw416. EP Europace
 7. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar. Jämförande värdering av NOAK vid förmaksflimmer. Janusinfo
 8. Steffel J, Verhamme P, Potpara TS, Albaladejo P, Antz M, Desteghe L et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation, European Heart Journal (2018) 39, 1330–93. PubMed
 9. Song Y, Chang M, Suzuki A, Frost RA, Kelly A, LaCreta F et al. Evaluation of Crushed Tablet for Oral Administration and the Effect of Food on Apixaban Pharmacokinetics in Healthy Adults.
  Clinical Therapeutics 2016; 38 (7): 1674-85. PubMed
 10. Ntaios G, Papavasileiou V, Makaritsis K, et al. Real-world setting comparison of nonvitamin-K antagonist oral anticoagulants versus vitamin-K antagonists for stroke prevention in atrial fibrillation; a systematic review and meta-analysis. Stroke 2017;48:2494-503. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar