Hjärta och kärl

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.


Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är basen för kardiovaskulär prevention.

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs även om
     Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg
     FaR.
•    Korta pauser vid långvarigt sittande har positiva hälsoeffekter.
•    Uppmärksamma och behandla obstruktiv sömnapné.
•    Råd om hälsosamma matvanor, Nordiska
     näringsrekommendationer
(NNR 2012). Överväg hänvisning till
     distriktssköterska eller dietist för individanpassning.
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Blodtryckssänkande läkemedel

Se Hypertoni nedan.

Lipidsänkande behandling

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för reduktion av morbiditet och mortalitet med statinbehandling. Den skattade kardiovaskulära risken och LDL-nivån bör styra behandlingen.

Mycket hög risk (målvärde LDL <1,8 mmol/l)
•    Sekundärprevention vid aterosklerotisk sjukdom, till exempel ischemisk hjärtsjukdom, stroke/TIA, perifer artärsjukdom.
•    Diabetes mellitus med tecken på organskada eller minst tre andra riskfaktorer, till exempel hypertoni, rökning, fetma. 
•    Uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1,73m2).
•    Familjär hyperkolesterolemi (FH) och minst en riskfaktor.

Hög risk (målvärde LDL <2,6 mmol/l)
•    Uttalad stegring av enskild riskfaktor, till exempel totalkolesterol >8 mmol/l, grad 3 hypertoni.
•    Diabetes mellitus med duration ≥10 år eller annan riskfaktor.
•    Måttlig njurfunktionsnedsättning (eGFR 30-59 ml/min/1,73m2).
•    Familjär hyperkolesterolemi (FH) utan riskfaktor.

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta. Läs mer »

Det föreligger en underanvändning av statiner bland patienter med etablerad aterosklerossjukdom, diabetes mellitus och/eller familjär hyperkolesterolemi.

Många patienter avbryter behandlingen. Återinsättning kan bli framgångsrik genom att börja med låg dos och titrera upp. Byte av statin kan övervägas vid biverkningar. Statinbiverkningar är dosberoende. Muskelsymtom kan ha andra orsaker än statinbiverkan.

Misstänk familjär hyperkolesterolemi (FH) när totalkolesterol >8 mmol/l eller
LDL >5 mmol/l hos vuxen.

STATINER

I första hand

Atorvastatin …, Atorbir Lipistad
Lipitor

10–80 mg/dygn

I andra hand - vid biverkningar eller interaktioner

Rousuvastatin ..., Crestor

5-40 mg/dygn

I andra hand

Simvastatin …, Simidon

20-40 mg/dygn

En välfungerande simvastatinbehandling behöver inte bytas ut. 

Statiner – bland de bästa läkemedlen vi har för mindre än en krona per dag, Janusinfo

KOLESTEROLABSORPTIONSHÄMMARE

Ezetimib...

Tilläggsbehandling till statin för patienter med hög eller mycket hög risk som inte når önskvärda LDL-nivåer.
Ezetimib kan övervägas som monoterapi vid statinintolerans men är inte lika väldokumenterat avseende kardiovaskulär riskreduktion som statiner.

Utöver ovanstående kan PCSK9-hämmare övervägas till patienter med mycket hög kardiovaskulär risk som tillägg till maximal behandling med statin och ezetimib. Se Hyperlipidemi, Viss. PCSK9-hämmare subventioneras till patienter med aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har LDL ≥2,5 mmol/l och patienter med familjär heterozygot hyperkolesterolemi som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har LDL ≥3,0 mmol/l.

PCSK9-hämmare har fått utökad subvention, Janusinfo.

Se även
Statiner för kardiovaskulär prevention..., Janusinfo
Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation, Janusinfo

Kardiovaskulär riskreduktion vid diabetes melllitus typ 2 och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Överväg

GLP-1-AGONISTER

Victoza

injektion 1 gång per dag

Ozempic

injektion 1 gång per vecka

eller

SGLT2-HÄMMARE

Jardiance

10 mg

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. SGLT2-hämmare ska inte sättas in hos patienter med typ 1-diabetes. Beträffande njurfunktion se SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom, Janusinfo.

Se även rubriken Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom under avsnittet Diabetes mellitus.

.

Arteriell trombosprofylax

Rekommendationer för trombosprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom, efter hjärtinfarkt, vid förmaksflimmer eller vid perifer artärsjukdom nedan. Trombosprofylax efter TIA/ischemisk stroke i avsnittet Neurologi.

ASA, eller annan trombocythämmande behandling, rekommenderas inte som primärpreventiv behandling för patienter utan manifest aterosklerotisk sjukdom.

Definitionen av hypertoni är ≥140/90 mmHg på mottagning, ≥135/85mmHg vid hemblodtryck eller dygnsmedelvärde ≥130/80mmHg vid 24 timmars blodtrycksmätning.

Hälften av individer över 65 år har hypertoni. Hypertoni är den enskilt största behandlingsbara riskfaktorn för sjuklighet och förtida död. Diagnostik och behandling är enkel och kostnadseffektiv. Trots övertygande evidens för nyttan med farmakologisk behandling (upp till åtminstone 85 års åleder) når allt för få patienter målblodtryck.

Mät blodtryck frikostigt, inled behandling tidigt, utvärdera inom 4 veckor och se till att uppnå blodtrycksmål. Detta är särskilt viktigt för patienter med hög - mycket hög kardiovaskulär risk (se ovan).

Behandlingsmål, under förutsättning att behandlingen tolereras väl:
≤65 år 120–129/70–80 mmHg
>65 år 130–139/70–80 mmHg

För målblodtryck vid kronisk njursjukdom, se avsnittet Njursjukdomar.

24-timmars blodtrycksmätning ger bättre information om diagnos och prognos än blodtrycksmätning på mottagningen. Hemblodtrycksmätning ger värdefull tilläggsinformation och ökar patientens delaktighet i behandlingen. Det är viktigt att patienten mäter blodtrycket på ett korrekt sätt. För praktiskt tillvägagångssätt se Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel -bakgrundsdokumentation, Läkemedelsverket.

Se även 
Prevention vid medicinsk njursjukdom i avsnittet Njursjukdomar. 
Rekommendationer för behandling av hypertoni, Janusinfo.

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt och följ upp. Det leder till en bättre blodtryckskontroll och räddar liv. Läs mer »

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan ..., Amias Candesarstad
Candexetil
Kairasec
Kandrozid
Losartan …, Klomentan Losarstad

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB.

KALCIUMANTAGONIST

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc

DIURETIKA

Bendroflumetiazid..., Salures
Hydroklortiazid ..., Esidrex
Amiloferm mite, Normorix mite Sparkal mite
Amiloferm, Normorix Sparkal

Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt metabola biverkningar. Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) rekommenderas furosemid istället för tiaziddiuretika.

KOMBINATIONER

ACE-hämmare eller ARB i kombination med amlodipin och/eller diuretikum rekommenderas.

Fasta kombinationspreparat

Enalapril/Hydrochlorothiazide ..., Enalapril Comp... Linatil comp
Renitec comp
Candesartan/Hydrochlorothiazide ..., Atacand Plus Candemox Comp
Candesarstad Comp
Candexetil Comp
Losartan/Hydrochlorothiazide …, Klomentan Comp Losarstad Comp
Marozid

Tilläggsbehandling

ALDOSTERONANTAGONIST

(Mineralkortikoidreceptorantagonist, MRA)

Spironolakton …

Spironolakton är mer effektivt än övriga tilläggsmedel vid behandling av resistent hypertoni, särskilt om den är volymsberoende.

ALFABLOCKERARE

Doxazosin …, Alfadil Cardura
Carduran

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

Betablockerare ges som tilläggsbehandling vid hypertoni eller vid samtidig ischemisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt eller migrän. Kombinationen tiazider och betablockerare medför risk för diabetogena effekter.

Specialiserad vård

ALFA- OCH BETABLOCKERARE

Trandate

TROMBOCYTHÄMMARE

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg/dygn

Vid misstanke om instabil kranskärlssjukdom ges en laddningsdos om 500 mg helst buffrad acetylsalicylsyra, till exempel Bamyl brustablett. Alternativt tuggas 4 tabletter Trombyl (300 mg) för snabb effekt.

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix

Klopidogrel är alternativ vid ASA-överkänslighet.

Vid tidigare ulkussjukdom är det säkrare att lägga till PPI till ASA än att byta till klopidogrel. Klopidogrel är även alternativ till tikagrelor eller prasugrel som tidsbegränsat tillägg till ASA för vissa patientgrupper efter hjärtinfarkt eller PCI.

Se även:
Lipidsänkande behandling ovan

Vid diabetes mellitus typ 2

Överväg

GLP-1-AGONISTER

Victoza

injektion 1 gång per dag

Ozempic

injektion 1 gång per vecka

eller

SGLT2-HÄMMARE

Jardiance

10 mg

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. SGLT2-hämmare ska inte sättas in hos patienter med typ 1-diabetes. Beträffande njurfunktion, se SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom, Janusinfo.

Se även rubriken Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom i avsnittet Diabetes mellitus.

Sekundärprofylax efter akut koronart syndrom (AKS) (hjärtinfarkt, instabil angina pectoris)

.

TROMBOCYTHÄMMARE

Se Trombocythämmare ovan.

Specialiserad vård

TROMBOCYTHÄMMARE

Prasugrel ..., Efient
Brilique

Prasugrel eller tikagrelor ges som tidsbegränsad kombinationsbehandling med ASA efter akut koronart syndrom.

Specialiserad vård

ÖVRIGA ANTITROMBOTISKA LÄKEMEDEL

Arixtra
Heparin LEO

Se även:  
Lipidsänkande behandling ovan. 
Vid diabetes mellitus typ 2 ovan.

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

100 - 200 mg/dygn

ACE-HÄMMARE

Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes mellitus eller hypertoni

Ramipril ..., Triatec

måldos 10 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

ALDOSTERONANTAGONISTER

(Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA)

Vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt överväg

I första hand

Spironolakton …

25 (-50) mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

I andra hand - vid endokrina biverkningar

Eplerenon …, Inspra

50 mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

Angina pectoris - symtomatisk behandling

Anfallskuperande


NITROGLYCERIN

Glytrin, Nitrolingual

spray

Suscard

buckaltablett

Specialiserad vård

Nitroglycerin Abcur

inf

Anfallsförebyggande


BETABLOCKERARE

Bisoprolol …, Bisomyl Bisostad
Emconcor CHF
Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC


KALCIUMANTAGONISTER

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc
Isoptin Retard

Försiktighet med verapamil i kombination med betablockad på grund av risk för bradyarytmier.


LÅNGVERKANDE NITRAT

Isosorbidmononitrat …, Imdur Isomex
Isonova

Hjärtsvikt

Behandlingsrekommendationen delas in i tre avsnitt beroende på vänsterkammarens ejuktionsfraktion (EF)Hjärtsvikt

Behandlingsrekommendationen delas in i tre avsnitt beroende på vänsterkammarens ejuktionsfraktion (EF)Ingen hjärtsviktsbehandling har ännu visats förbättra prognosen vid HFpEF*. Behandling av underliggande hjärtkärlsjukdom (till exempel hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer) och komorbiditet (till exempel diabetes, njursvikt, lungsjukdom, övervikt, anemi) kan påverka förloppet positivt. Diuretika ges vid symtom.

*Heart Failure with preserved ejection fraction, HFpEF. Även kallad diastolisk hjärtsvikt.

Dessa patienter har tidigare behandlats enligt rekommendationer för HFpEF men betraktas idag som en form av lätt nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion varför det finns anledning att överväga behandling med RAAS-blockad och betablockad.

**Heart Failure with mid-range ejection fraction, HFmrEF

***Heart Failure with reduced ejection fraction, HFrEF. Även kallad systolisk hjärtsvikt.

Behandlingarna i hjärtsviktstrappan förbättrar både symtom och prognos. Titrera om möjligt läkemedelsbehandlingen till måldoser. Utöver detta ges diuretika vid behov och dosen bör justeras utifrån symtom och "torrvikt". Uppmuntra patientens delaktighet i diuretikadoseringen. Digoxin kan övervägas vid förmaksflimmer eller symtomatiskt behov. Hälsosamma levnadsvanor är viktiga även vid hjärtsvikt.

Remiss till hjärtsviktsmottagning på sjukhus bör utnyttjas för hjälp med diagnostik, dostitrering och information. Efter optimering av läkemedelsbehandlingen görs en ny evaluering av hjärtfunktionen. Vid symtomatisk hjärtsvikt med EF ≤35 % bör remiss skickas för ställningstagande till sakubitril+valsartan, sviktpacemaker (CRT, övervägs vid QRS-bredd ≥130 ms) defibrillator (ICD) eller annan tilläggsbehandling.

Se även Hjärtsvikt, Viss

NYHA I (icke symtomgivande hjärtsvikt)

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec

måldos (20-) 40 mg/dygn

Ramipril …, Triatec

måldos 10 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

 

Vid ACE-hämmarintolerans

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan ..., Amias Candesarstad
Candexetil
Kairasec
Kandrozid

måldos 32 mg/dygn

Losartan …, Klomentan Losarstad

måldos 150 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

NYHA II-IV (symtomgivande hjärtsvikt)

Läkemedel enligt ovan i kombination med

BETABLOCKERARE

Bisoprolol …, Bisomyl Bisostad
Emconcor CHF

måldos 10 mg/dygn

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

måldos 200 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

NYHA ll-lV, EF ≤35 % (symtomgivande hjärtsvikt och måttlig till uttalat nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion)

Läkemedel enligt ovan i kombination med

ALDOSTERONANTAGONISTER

(Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA)

I första hand

Spironolakton …

25-50 mg/dygn

Läggs till efter fullgod basbehandling. Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-Kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

I andra hand - vid endokrina biverkningar

Eplerenon …, Inspra

50 mg/dygn

Läggs till efter fullgod basbehandling. Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-Kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

Specialiserad vård

För patienter med EF ≤35 % och symtom trots optimal behandling enligt hjärtsviktstrappan ovan

Remiss till hjärtsviktsmottagning för handläggning. Observera att läkemedlet inte ska kombineras med ACE-hämmare.

Symtomatisk hjärtsviktsbehandling

DIURETIKA

Bendroflumetiazid..., Salures
Furosemid …, Furix Impugan
Lasix Retard
Hydroklortiazid ..., Esidrex

*Tiazider har sämre effekt vid nedsatt njurfunktion. Ska inte användas
vid eGFR <30 ml/min.

**Observera att furosemid ofta behöver dosökas vid försämrad njurfunktion. Monitorera effekten.

Vid hypokalemi

I första hand

Spironolakton …,

I andra hand

Kaliumklorid ..., Kaleorid

Vid järnbrist med eller utan anemi

Ferinject

Järnbehandling ska övervägas vid S-ferritin <100 mikrog/l eller vid S-ferritin 100-299 mikrog/l och P-transferrinmättnad <0,2 (20 procent).

Vid förmaksflimmer eller som symtomatisk tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt

Överväg

Digoxin BioPhausia

Ska användas i låg dos. Kontrollera plasmakoncentrationen vid behov.

Vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (EF <40%, HFrEF) hos patienter med diabetes mellitus typ 2

Överväg

SGLT2-HÄMMARE

Forxiga

10 mg

Jardiance

10 mg

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. SGLT2-hämmare ska inte sättas in hos patienter med typ 1-diabetes. Beträffande njurfunktion, se SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom, Janusinfo.

Se även Hjärtsvikt i avsnittet Diabetes mellitus

Ta ställning till tromboemboliprofylax med antikoagulantia, se nedan. Valet mellan frekvensreglerande och rytmreglerande strategi styrs huvudsakligen av patientens symtom. Behandla bakomliggande sjukdomar och riskfaktorer som hypertoni, övervikt  och obstruktiv sömnapné.

Frekvensreglering

God frekvensreglering är viktigt vid förmaksflimmer/-fladder. Digoxin rekommenderas inte som monoterapi för frekvensreglering.

I första hand

Bisoprolol …, Bisomyl Bisostad
Emconcor CHF
Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC
Isoptin Retard

(i tvådos)

Det kan finnas skäl att kombinera betablockerare och verapamil för att åstadkomma en bättre frekvensreglering. Vid kombinationsbehandling bör risk för bradykardi beaktas.

I andra hand - vid otillräcklig effekt, överväg tillägg av

Digoxin BioPhausia

Ska användas i lågdos. Kontrollera plasmakoncentration vid behov. Vid kombinationsbehandling med betablockerare eller verapamil bör risk för bradykardi beaktas.

Specialiserad vård

Rytmreglering

Vid symtomatiskt förmaksflimmer/-fladder bör elkonvertering, antiarytmikabehandling och ablation övervägas. Dessa behandlingar styrs via specialistvården. Antiarytmiska läkemedel kan ge allvarliga biverkningar. Beakta tillkomst av kontraindikationer under pågående behandling (till exempel hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, njursvikt, QT-förlängning). Sätt ut antiarytmika vid permanent/kroniskt flimmer/fladder.

Ablation rekommenderas vid symtomatiskt förmaksflimmer som inte svarar på antiarytmika men kan även övervägas som förstahandsbehandling vid patientönskemål. Ablation är förstahandsval vid recidiv av symtomatiskt förmaksfladder.

ANTIARYTMIKA

I första hand

Dronedaron..., Multaq
Tambocor

Dronedaron interagerar med antikoagulantia.

*Bör vanligen kombineras med betablockerare

.

I andra hand - vid strukturell hjärtsjukdom

Cordarone

tablett

Cordarone

inj

Amiodaron interagerar med antikoagulantia.

Tromboemboliprofylax

Använd riskskattning med CHA2DS2-VASc för ställningstagande till antitrombotisk behandling. CHA2DS2-VASc ≥2 för män och ≥3 för kvinnor innebär indikation för antikoagulantiabehandling. Vid CHA2DS2-VASc =1 för män och =2 för kvinnor: överväg antikoagulantiabehandling, framför allt vid ålder över 65 år. Risken för tromboembolism ökar kontinuerligt med stigande ålder.

Åtgärda påverkbara riskfaktorer för blödning såsom högt blodtryck och överkonsumtion av alkohol. Undvik preparat som ökar blödningsrisken, till exempel COX-hämmare (NSAID), SSRI och omega-3-fettsyror. Hos sköra äldre patienter med hög blödningsrisk måste en klinisk bedömning göras angående nyttan av behandlingen.

Perorala antikoagulantia
Samtliga perorala antikoagulantia ställer särskilda krav på patientinformation och systematisk uppföljning med kontroll av compliance, njurfunktion, Hb, eventuella interaktioner med andra läkemedel samt blödningsrisken. Man ska ha samma respekt för nya orala antikoagulantia (NOAK) som för warfarin. NOAK är kontraindicerade vid mekanisk hjärtklaff och vid signifikant mitralisstenos.

Patienten ska förses med antikoagulantiabricka för respektive läkemedel och varning ska noteras i den elektroniska journalen.

Beprövade reverseringsrutiner finns för warfarin och för dabigatran finns en specifik antidot (idarucizumab). Den antikoagulativa effekten av warfarin eller faktor Xa-hämmare kan motverkas med protrombinkomplexkoncentrat (PCC). För samtliga NOAK finns möjlighet att mäta plasmakoncentrationer.

ASA rekommenderas inte på indikationen förmaksflimmer eftersom det ger avsevärt sämre skydd än antikoagulantia mot tromboembolisk stroke, utan att vara säkrare.

För mer detaljerad information se Aktuella rekommendationer och praktiska råd om orala antikoagulantia, Janusinfo.

I första hand

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK. Vid eGFR <15 ml/min, diskutera med njurspecialist.

I andra hand

DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE

Pradaxa

Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner via cytokrom P450. Var försiktig hos äldre patienter med nedsatt njurfunktion. Dabigatran är kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Antidot mot dabigatran finns (idarucizumab).

ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL

Waran

innehåller blått färgämne, indigokarmin

Warfarin Orion

Observera att warfarin ska användas för patienter med mekanisk klaff eller signifikant mitralisstenos.

Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.

PK-INR målvärde: mellan 2,0 och 3,0. För vissa patienter kan självtestning och eventuellt egen dosjustering vara aktuellt.

Se även:
Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin, Janusinfo.

Lathund 2017: Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, Janusinfo.

Broschyren Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi finns på Janusinfo.

Endokarditprofylax, se avsnittet Infektioner.
Antikoagulantiabehandling, Viss. 

Warfarin är det antikoagulantium som ska användas av patienter med mekanisk klaff.

Identifiera perifer artärsjukdom genom att fråga efter symtom och mäta ankel/brakialindex. Tillståndet medför mycket hög kardiovaskulär risk. 

Perifer artärsjukdom innebär kraftigt ökad risk för kardiovaskulära händelser. Med perifer artärsjukdom avses perifer aterosklerotisk sjukdom vilket inkluderar bland annat benartärsjukdom (symtomgivande claudicatio och/eller ankel/brakialindex <0,9) och carotissjukdom.

Identifiera perifer artärsjukdom - fråga efter symtom och mät ankeltryck, instruktionsfilm på Janusinfo.

Hälsosamma levnadsvanor
•    Gångträning, helst ledarledd. Rekommenderad fysisk aktivitet vid      benartärsjukdom; Fyss.
•    Rökstopp, erbjud stödjande insatser.
     Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Se Lipidsänkande behandling ovan. Ges till samtliga patienter med perifer artärsjukdom.

Blodtryckssänkande behandling. Se Hypertoni ovan.

Blodsockerreglering. Se Diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi.

Kardiovaskulär riskreduktion vid diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Se ovan.

Se rubrik Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom under Diabetes mellitus.

TROMBOCYTHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Till samtliga patienter med symtomatisk perifer artärsjukdom.

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg/dygn

eller

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix

Hälsosamma levnadsvanor
•    Övervikt är en riskfaktor både för insjuknande i och recidiv av VTE. 

Tidig mobilisering vid kirurgi förebygger VTE.

Profylax

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Vid elektiv ortopedisk höft- och knäplastik

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

.

Behandling av VTE

I väntan på diagnostik är det viktigt att direkt initiera antikoagulantiabehandling, lämpligen med lågmolekylärt heparin. Efter det akuta omhändertagandet vid VTE rekommenderas ett uppföljande läkarbesök inom 3 månader för utvärdering av antikoagulantiabehandling, ställningstagande till kompletterande utredning samt behandlingstidens längd.

Vid okomplicerad VTE

I första hand

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 ml/min.

I andra hand

DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE

Pradaxa

Lågmolekylärt heparin ska ges i behandlingsdos i 5 dagar innan dabigatran sätts in. Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner. Var särskilt försiktig vid behandling av äldre patienter. Dabigatran är mindre lämpligt vid måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion och kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Antidot mot dabigatran finns (idarucizumab).

Vid komplicerad VTE, VTE på ovanlig lokalisation, förekomst av antifosfolipidsyndrom eller uttalat nedsatt njurfunktion

ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL

Waran

innehåller blått färgämne, indigokarmin

Warfarin Orion

Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.

PK-INR målvärde: mellan 2,0 och 3,0. För vissa patienter kan självtestning och eventuellt egen dosjustering vara aktuellt.

Ventrombos och lungemboli, Viss

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin, Janusinfo

Broschyren Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi finns på Janusinfo.

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Specialiserad vård

Vid cancerassocierad VTE

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Till patienter med låg cancerrelaterad blödningsrisk

DIREKTVERKANDE FXa-HÄMMARE 

Eliquis
Lixiana

Innan edoxaban sätts in ska lågmolekylärt heparin ges i behandlingsdos i 5 dagar.
Beakta ökad blödningsrisk vid olika cancerformer.
Interaktionsrisk kan föreligga med antitumorala läkemedel som påverkar CYP3A4- och P-gp-aktivitet. Edoxaban har lägst interaktionsrisk

Cancerassocierad venös tromboembolism, Janusinfo.

Specialiserad vård

Övriga antitrombotiska medel

OFRAKTIONERAT HEPARIN

Heparin LEO

PENTASACKARID

Arixtra

TROMBOLYTISKT/FIBRINOLYTISKT VERKANDE LÄKEMEDEL

Actilyse

K-VITAMIN

Konakion Novum

inj

För användning av Konakion Novum, se Antikoagulantiabehandling med AVK och LMH, Viss.

FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Tranexamsyra ..., Cyklokapron Cyklonova
Tranexa

tablett

Cyklokapron

brustablett

Specialiserad vård

FRISÄTTARE AV VON WILLEBRAND-FAKTORN OCH FAKTOR VIII

Octostim

Specialiserad vård

FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Pilexam

inj

Specialiserad vård

PROTROMBINKOMPLEXKONCENTRAT

Protrombinkomplexkoncentrat är förstahandsalternativ vid allvarlig blödning under warfarinbehandling och ges tillsammans med Konakion Novum. Protrombinkomplexkoncentrat används också i vissa fall med allvarlig blödning hos patienter som behandlas med faktor Xa-hämmare.

Vid blödning under behandling med andra antikoagulantia, se Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi, Janusinfo.

Specialiserad vård

ANTIDOT TILL DABIGATRAN

Praxbind

Upprepad dos kan behövas

Specialiserad vård

Hemofili A

NovoEight

*kan användas av barn över 12 år

.

.

Vid behov av långverkande faktor VIII-koncentrat hos barn under 12 år