Tillbaka

levonorgestrel
Kyleena

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Intrauterin antikonception med en frisättning av levonorgestrel på cirka 9 mikrogram/24 timmar.

Hormonspiralen kan användas av alla kvinnor även de som inte fött barn samt ammande kvinnor.

Ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av Region Stockholm till kvinnor under 26 år.

Levonorgestrel är miljöklassificerat. Levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Högeffektiv hormonspiral som ger skydd mot graviditet i 5 år. Lägre frisättning av levonorgestrel jämfört med Levosert/Mirena. Färre användare förväntas bli helt amenorroiska jämfört med Levosert/Mirena. Kyleena är något smalare än Levosert/Mirena, vilket kan underlätta insättningen.  

Kyleena har högre frisättning av levonorgestrel jämfört med Jaydess, vilket sannolikt medför ett effektivare skydd mot graviditet. Vidare är effektdurationen 5 år med Kyleena jämfört med 3 år med Jaydess.

God compliance.

Hormonspiraler med lokalt låg frisättning av gestagen i livmodern bedöms ge lägre risk för miljöpåverkan jämfört med andra preventivmetoder där den administrerade mängden hormon är avsevärt högre. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nelson AL. LNG-IUS 12: a 19.5 levonorgestrel-releasing intrauterine system for prevention of pregnancy for up to five years. Expert Opin Drug Deliv. 2017 Sep;14(9):1131-1140.  PubMed
  2. Goldstuck ND. Clarification of the role of the Jaydess(Skyla) LNG- IUS 13.5mg and Kyleena LNG-IUS 19.5mg as intrauterine contraceptive systems. Expert Rev Med Devices. 2017;14:593-9. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning