Antikonception

.

.

Individuell rådgivning är av största vikt och alla som söker för preventivmedelsrådgivning bör få information om samtliga tillgängliga metoder. Långverkande metoder (LARC, long-acting reversible contraception) såsom spiral och p-stav är det mest effektiva skyddet mot graviditet.

Kombinerad hormonell antikonception

Kombinerad hormonell antikonception är en högeffektiv preventivmetod med ett så gott som hundraprocentigt skydd mot oönskade graviditeter vid korrekt användning. Oftast ingår det syntetiska östrogenet etinylestradiol tillsammans med gestagen.

Kraftig övervikt ökar risken för venös trombos och är därför en relativ kontraindikation för kombinerad hormonell antikonception.

Positiva hälsoeffekter

•    Minskad smärta vid menstruation
•    Minskad blödningsmängd, vilket minskar förekomst av järnbristanemi.
•    Regelbundna blödningar alternativt blödningsfrihet.
•    Minskad förekomst av funktionella ovarialcystor.
•    Minskad risk för äggstocks-, livmoder- och kolorektalcancer

Negativa hälsoeffekter

•    Ökad risk för venös tromboembolism. Östrogenkomponenten står
     för den ökade blodproppsrisken och gestagenkomponenten modifierar
     risken. Den årliga trombosincidensen hos friska kvinnor i fertil ålder som inte
     använder p-piller är 2/10 000. För p-pilleranvändare är motsvarande siffra
     5−12/10 000 att jämföra med incidensen vid graviditet som är
     10−30/10 000.
•   Ökad risk för stroke hos kvinnor som har migrän med aura varför östrogenfri
     metod bör förskrivas till dessa.
•   Gestageninnehållet varierar med olika preparat och står för huvuddelen
     av de upplevda biverkningarna, såsom bröstsvullnad, humörpåverkan
     och nedstämdhet.

I första hand

Levonorgestrel/Etinylestadiol..., Leverette 21 Prionelle
Abelonelle 28, Anastrella 28 Leverette
Prionelle 28
Rigevidoncont

I andra hand

Daylette, Dizminelle Estrelen
Nuvaring, Ornibel Vagiprev

vaginalinlägg

 

Vid nyförskrivning är monofasiskt lågdoserat p-piller med levonorgestrel förstahandsval på grund av något lägre risk för venös trombos. Individuell anpassning är dock väsentligt för god följsamhet. Exempelvis kan p-piller med levonorgestrel ge humörpåverkan och påverka sexualiteten negativt. Preparat med annat gestagen bör övervägas vid upplevda bieffekter.

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt. Kombinerade preventivmetoder kan påbörjas 6 veckor efter förlossningen hos såväl ammande som icke ammande kvinnor.

Gestagena metoder

Den preventiva säkerheten varierar mellan olika gestagena metoder beroende på dos och administrationssätt. Långverkande metoder såsom hormonspiral och p-stav har den högsta preventiva effekten. Ingen ökad trombosrisk föreligger. Östrogenfria metoder kan påbörjas när som helst efter förlossning oavsett amning.

LÅGDOSERADE GESTAGENMETODER

Hormonspiral är den hormonella metod som innebär minst systempåverkan och kan användas oavsett ålder och paritet. Den ger minskad blödningsmängd, minskad förekomst av anemi och minskad risk för livmodercancer. Användning av hormonspiral kan ge upphov till småblödningar initialt och därefter sparsamma blödningar eller amenorré.

Jaydess

6 µg/24 h hormonspiral

Kyleena

9 µg/24 h hormonspiral

Levosert

15 µg/24 h hormonspiral

Jaydess och Kyleena har lägre hormoninnehåll än Levosert. Jaydess byts vart tredje år, Levosert och Kyleena vart femte år.

 

Minipiller ger god preventiv effekt till kvinnor över 40 år. Den preventiva säkerheten är dock sämre än för kombinerade hormonella preventivmedel och hormonspiral och rekommenderas därför inte som förstahandsmetod till unga kvinnor.

Mini-Pe

MELLANDOSERADE GESTAGENMETODER

Den preventiva effekten av mellanpiller är jämförbar med kombinerade hormonella metoder. P-staven är en långverkande metod och byts var tredje år. Oregelbundna blödningar, bröstsvullnad, viktökning och akne är de vanligaste biverkningarna.

Desogestrel ..., Azalia Gestrina
Velavel
Vinelle
Zarelle
Nexplanon

p-stav

HÖGDOSERADE GESTAGENMETODER

P-spruta som administreras var tredje månad ger ett högeffektivt skydd mot graviditet. Den endogena östrogenproduktionen blir dock så låg att det vid långvarig användning finns en risk för minskad bentäthet, vilket ska beaktas hos tonåringar och kvinnor över 45 år. Amenorré och oregelbundna blödningar är vanligt.

Depo-Progevera, Depo-Provera

inj

.

Icke-hormonell antikonception


KOPPARSPIRAL
Kopparspiral har hög säkerhet och kan rekommenderas till kvinnor oavsett ålder eller paritet. Kopparspiral kan som biverkning ge riklig menstruation och dysmenorré.