Tillbaka

testosteron
Nebido

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Substitutionsbehandling med testosteron vid manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats med kombinationen av kliniska symtom och laboratorieanalyser och med beaktande av absoluta och relativa kontraindikationer. Observera att patienterna skall utredas innan behandlingsstart för att utesluta sjukdom i hypofys/hypothalamus.

Förbehåll / Kommentar

Hos äldre män med symtom som påverkar livskvaliten i kombination med minst två testosteronvärden under referensvärdet och helst något objektivt tecken på testosteronbrist, så som till exempel normokrom normocytär anemi, kan behandling med testosteron prövas under en tremånaders period. Om ingen betydande förbättring av livskvalitén uppnås rekommenderas med dagens kunskaper inte fortsatt behandling.

Känsligheten för testosteron är olika för olika individer varför exakt nivå när behandling är medicinskt indicerad kan vara svår att fastställa. Totaltestosteron bör därför kombineras med aktuellt hemoglobinvärde (Hb), luteiniserande hormon (LH) och sexualhormonbindande protein (SHBG) för att avgöra om brist föreligger samt för nivåbestämning av orsak.

För patienter med övervikt, metabolt syndrom och/eller bukfetma och låga testosteronvärden rekommenderas i första hand livsstilsåtgärder för viktreduktion.

För diagnosen hypogonadism (symtomgivande testosteronbrist) bör man ta  minst två prover med bekräftat låga nivåer av testosteron, men även annan provtagning (LH, prolaktin och blodstatus), i kombination med kliniska symtom och fynd, se vårdprogram i viss.nu med titeln Testosteronbrist hos män (manlig hypogonadism)”.

Kontraindikation för testosteronbehandling är prostatacancer, förhöjt totalt PSA och/eller lågt PSA mätt som fritt PSA/totalkvot (ska utredas innan testosteronsubstitution ges), bröstcancer, EVF >50 procent, instabil hjärtsvikt, svår sömnapné och svåra miktionsbesvär. Försiktighet rekommenderas om det föreligger hereditet för tromboembolisk sjukdom eller om tidigare tromboembolisk sjukdom förelegat, då risken för detta tycks vara ökad framför allt hos män yngre än 65 år och under de första sex månadernas behandling med testosteronsubstitution. 

Behandlingsindiktionen ska omprövas årligen.

Hb och EVF kontrolleras tre månader efter insatt behandling och därefter årligen. PSA kontrolleras efter ett års behandling. Hos personer över 40 år kontrolleras PSA efter tre månader och sedan årligen.

Behandlingen inleds oftast med testosterongel (Tostrex). Vid effekt kan man sedan övergå till intramuskulära injektioner med Nebido (billigare och fördras ofta bättre av patienten). Vid utebliven effekt slutar patienten ofta självmant med behandlingen.

Testosteron är miljöklassificerat. 

Motivering

Testosteronbrist hos män med känd sjukdom i hypofys eller testiklar ska som vid andra kända hormonbrister substitueras för att undvika symtom och uppenbara medicinska följdverkningar av testosteronbristen.

Behandling med intramuskulära injektioner Nebido är kostnadsmässigt fördelaktig och fördras ofta bättre av patienten än alternativa preparat.

Hos äldre män (>65 år) med kliniska symtom och fynd på testosteronbrist kombinerat med minst två testosteronvärden under referensvärdet kan behandling medföra begränsade positiva effekter på kroppssammansättning och livskvalitet i form av bland annat förbättrat libido, ökad energi och minskade sömnsvårigheter. Effekterna av testosteron på dessa symtom är dock modesta enligt flera studier. Eventuella kardiovaskulära effekter, såväl negativa som positiva, har inte kunnat visas på ett övertygande sätt då prospektiva randomiserade studier avseende detta saknas. En studie har visat ökad kardiovaskulär morbiditet vid behandling av äldre män med relativt höga testosterondoser.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Snyder PJ, Bhasin S, Cunningham GR, Matsumoto AM, et al: Lessons From the Testosterone Trials. Endocr Rev. 2018;39(3):369-386. PubMed 
  2. Guidelines on male hypogonadism. G.R. Dohle (Chair), S. Arver, C. Bettocchi, T.H. Jones, S. Kliesch, M. Punab. European Association of Urology 2015.
  3. Cunningham GR, Toma SM. Clinical review: Why is androgen replacement in males controversial? J Clin Endocrinol Metab 2011;96(1):38-52. PubMed
  4. Basaria S, Coviello AD, Travison TG, Storer TW, Farwell WR, Jette AM et al. Adverse events associated with testosterone administration. N Engl J Med 2010;363:109-22. PubMed
  5. Vårdinformation i StorStockholm. Testosteronbrist hos män (manlig hypogonadism). Viss
  6. Snyder PJ, Bhasin S, Cunningham GR, Matsumoto AM, Stephens-Shields AJ, Cauley JA et al. Effects of Testosterone Treatment in Older Men. N Engl J Med. 2016 Feb 18;374(7):611-24. PubMed
  7. Walker RF, Zakai NA, MacLehose RF, Cowan LT, Adam TJ, Alonso A et al. Association of Testosterone Therapy With Risk of Venous Thromboembolism Among Men With and Without Hypogonadism. JAMA Intern Med. Published online November 11, 2019. PubMed
  8. Budoff MJ, Ellenberg SS, Lewis CE, Mohler ER, Wenger NK, Bhasin S et al. Testosterone treatment and coronary artery plaque volume in older men with low testosterone. JAMA. 2017;317(7):708-16. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar