Tillbaka

repaglinid
Repaglinid … , Novonorm

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2 utan samsjuklighet (ej vid övervikt/fetma, manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller hjärtsvikt samt ej till de mest sjuka äldre).

Förbehåll / Kommentar

Repaglinid ska intas före huvudmåltider. Patienter som hoppar över en måltid (eller intar en extra måltid) bör informeras om att hoppa över (eller lägga till) en dos före den måltiden.

Den kliniska erfarenheten samt publicerade studier där cirka 4 000 patienter med repaglinid som monoterapi eller som tilläggsbehandling med metformin jämförts med sulfonureider och/eller placebo visar att repaglinid sänker HbA1c i ungefär samma grad som sulfonureider och metformin. Påverkan på vikten är inte så väl rapporterad i studierna, men effekten tycks vara jämförbar med den för sulfonureider, det vill säga en viktuppgång på cirka 2–3 kg vid en minskning av HbA1c på en procentenhet. 

Repaglinid är kontraindicerat vid grav leverpåverkan.

Repaglinid utsöndras primärt via gallan och utsöndringen påverkas därför inte av njursjukdom. Av en dos repaglinid utsöndras endast åtta procent via njurarna, huvudsakligen som metaboliter. Vid mild till måttlig njursvikt (GFR 80–30 ml/min) skiljer sig inte farmakokinetiken för repaglinid från den hos individer med normal njurfunktion. Vid uttalad njursvikt är exponeringen för repaglinid förhöjd med 30–100 % och halveringstiden är mer än fördubblad efter flera doser. Startdosen för repaglinid behöver inte ändras vid njursvikt, men patienter med uttalad njursvikt (GFR 10-29 ml/min) behöver sannolikt 25–50 % lägre underhållsdoser. Underhållsdosen måste titreras individuellt efter den kliniska responsen. Se även Janusmed njurfunktion (inom Region Stockholm).

Interaktioner med andra läkemedel kan påtagligt öka eller minska den hypoglykemiska effekten av repaglinid, se Janusmed interaktioner, Janusinfo.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Repaglinid är miljöklassificerat. 

Motivering

Repaglinid ger i monoterapi eller som kombinationsbehandling med metformin cirka 11 mmol/mol sänkning av HbA1c. Sänkningen är likvärdig med sulfonureider där den korta halveringstiden av repaglinid kan vara en fördel ur hypoglykemisynpunkt även om risken för hypoglykemier med repaglinid är större än med metformin.

Det finns lång erfarenhet av repaglinid. I en metaanalys av 75 randomiserade, kontrollerade studier jämfördes effekten av 11 olika perorala blodsockersänkande läkemedel. Studien visade att repaglinid och metformin var mest effektiva [12].

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård får insulin, repaglinid och sulfonureider som monoterapi prioritet 4, insulin som tillägg till metformin får prioritet 3 och repaglinid eller sulfonureider som tillägg till metformin får prioritet 4 för behandling av diabetes typ 2. Socialstyrelsen anger att "om målen för glukosnivån inte uppnås med enbart metformin bör hälso- och sjukvården erbjuda insulin, repaglinid och sulfonureider som monoterapi eller som tilllägg till metformin". I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer kan förskrivningen av sulfonureider, repaglinid och insulin som tilläggsbehandling till metformin ökas eftersom dessa prioriteras något högre än de nyare läkemedelsalternativen, förutom vid manifest hjärtkärlsjukdom där GLP-1-agonisten liraglutid och SGLT2-hämmaren empagliflozin fått prioritet 3 [10]. Det saknas vetenskapligt stöd för att repaglinid har positiv effekt på den kardiovaskulära risken [11]. 

Rekommenderas vid diabetes typ 2 utan samsjuklighet samt vid diabetes typ 2 och nedsatt njurfunktion. 


Utredningsmaterial och referenser

 1. Black C, Donnelly P, McIntyre L, Royle PL, Shepherd JP, Thomas, S. Meglitinide analogues for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004654. PubMed
 2. Bolen S, Feldman L, Vassy J, Wilson L, Yeh HC, Marinopoulos S,´et al. Systematic review: comparative effectiveness and safety of oral medications for type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med. 2007; 147(6):386-99. PubMed
 3. Lund SS, Tarnow L, Stehouwer CD, Schalkwijk CG, Frandsen M, Smidt UM, et al. Targeting hyperglycaemia with either metformin or repaglinide in non-obese patients with type 2 diabetes: results from a randomized crossover trial. Diabetes Obes Metab. 2007; 9(3):394-40. PubMed
 4. Moses R, Slobodniuk R, Boyages S, Colagiuri S, Kidson W, Carter J, et al. Effect of Repaglinide addition to Metformin monotherapy on glycemic control in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 1999; 22:119-24. PubMed
 5. Bennett WL, Maruther NM, Singh S, Segal  JB, Wilson LM, Chatterjee R, et al. Comparative effectiveness and safety of medications for type 2 diabetes: an update including new drugs and 2-drug combinations (Structured abstract). Ann Intern Med; 2011. p. 602-13. PubMed
 6. Srinivasan B, Taub N, Khunti K, Davies M. Diabetes: glycaemic control in type 2. Clin Evid (Online). 2008; 03:609. PubMed
 7. Liu SC, Tu YK, Chien MN, Chien KL. Effect of antidiabetic agents added to metformin on glycaemic control, hypoglycaemia and weight change in patients with type 2 diabetes:a network meta-analysis. Diabetes, obesity & metabolism. 2012; 14(9):810-20. PubMed
 8. Phung OJ, Scholle JM, Talwar M, Coleman CI. Effect of noninsulin
  antidiabetic drugs added to metformin therapy on glycemic control, weight gain, and hypoglycemia in type 2 diabetes. JAMA. 2010; 303(14):1410-8. PubMed
 9. Yin J, Deng D, Qin S, Tang W, Zeng L, Zhou B. Comparison of repaglinide and metformin versus metformin alone for type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials, Diabetes Res Clin Pract 2014;105:e10-15. PubMed
 10. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2018. Socialstyrelsen
 11. Läkemedelsverket Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;4:29-48. Läkemedelsverket  
 12. Jia Y, Lao Y, Zhu H, Li N, Leung SW. Is metformin still the most efficacious first‐line oral hypoglycaemic drug in treating type 2 diabetes? A network meta‐analysis of randomized controlled trials. Obesity reviews. 2019 Jan;20(1):1-12. PubMed

 

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar