Tillbaka

glimepirid
Glimepirid … , Amaryl

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2 utan samsjuklighet (ej vid övervikt/fetma, manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, hjärtsvikt, eller nedsatt njurfunktion samt ej till de mest sjuka äldre). 

Förbehåll / Kommentar

Glimepirid är ett peroralt antidiabetikum, insulinfrisättare, som tillhör gruppen sulfonureider (SU). Effekten är begränsad till patienter som har kvarvarande betacellsfunktion. 

Beakta aktuella kontraindikationer. Viss försiktighet rekommenderas om glimepirid ges till äldre och till patienter med annan svår sjukdom.

Generellt ger sulfonureider som tillägg till metformin en blodsockersänkande effekt om 1-2 mmol/mol i HbA1c [1-3]. Kombinationsbehandlingen medför en viktuppgång om drygt 2 kg [1, 2], och en ökad risk för hypoglykemier. En fråga som kommit upp under de senaste åren är om sulfonureider ökar risken för hjärtkärlhändelser och förtida död, och detta har studerats i flera översikter och metaanalyser, av varierande kvalitet och med skiftande resultat [4-8]. Generellt tycks de äldre sulfonureiderna som inte längre är i bruk i Sverige vara mest belastade. Den senaste översikten som innehåller en systematisk översikt och nätverks-metaanalys har jämfört olika sulfonureider dels mot metformin, dels mot varandra [8]. Av medel tillgängliga i Sverige faller glimepirid bäst ut. Glibenklamid har en ökad risk för mortalitet jämfört med glimepirid med en poolad relativ risk på 1,24 (95% KI 1,07-1,44), och glipizid jämfört med glimepirid på 1,20 (95% KI 1,14-1,27). Jämfört med metformin har dock alla sulfonureider en förhöjd risk.


Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.  

Glimepirid är miljöklassificerat.

Motivering

Läkemedel med blodsockersänkande effekt. 

Av de tillgängliga sulfonureiderna bör glimepirid eller glipizid väljas i första hand enligt Läkemedelsverket på grund av något lägre förekomst av hypoglykemier jämfört med glibenklamid. I övrigt finns inte någon avgörande skillnad avseende glukossänkande effekt. Önskas av olika skäl ett insulinfrisättande medel med mer kortvarig effekt finns repaglinid att tillgå.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Bennett WL, Odelola OA,Wilson LM, Bolen S, Selvaraj  S, Robinson KA, et al. Evaluation of guideline recommendations on oral medications for type 2 diabetes mellitus: a systematic review, Ann Intern Med 2012;156:27-36. PubMed
 2. Bolen S, Feldman L, Vassy J, Wilson L, Yeh H-C, Marinopoulos S, et al. Systematic Review: Comparative Effectiveness and Safety of Oral Medications for Type 2 Diabetes Mellitus: Annals of Internal Medicine 2007;147:386-99. PubMed, Fulltext
 3. Zhang F, Xiang H, Fan Y, Ganchuluun TA, Kong W, Ouyang Q, et al. The effects of sulfonylureas plus metformin on lipids, blood pressure, and adverse events in type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials, Endocrine 2013;44:648-58. PubMed
 4. Forst T, Hanefeld M, Jacob S, Moeser G, Schwenk G, Pfutzner A, et al. Association of sulphonylurea treatment with all-cause and cardiovascular mortality: a systematic review and meta-analysis of observational studies, Diab Vasc Dis Res 2013;10:302-14. PubMed
 5. Hemmingsen B, Schroll JB, Lund SS, Wetterslev J, Gluud C,Vaag A, et al. Sulphonylurea monotherapy for patients with type 2 diabetes mellitus, Cochrane Database Syst Rev 2013;4:CD009008. PubMed
 6. Monami M, Genovese S, Mannucci E. Cardiovascular safety of sulfonylureas: a meta-analysis of randomized clinical trials, Diabetes Obes Metab 2013;15:938-53. PubMed
 7. Phung OJ, Schwartzman E, Allen RW, Engel SS, Rajpathak SN. Sulphonylureas and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis, Diabet Med 2013;30:1160-71. PubMed
 8. Simpson SH, Lee J, Choi  S, Vndermeer B, Abdelmoneim AS, Featherstone TR. Mortality risk among sulfonylureas: a systematic review and network meta-analysis, Lancet Diabetes Endocrinol 2014. PubMed
 9. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M et al; American Diabetes Association (ADA); European Association for the study of Diabetes (EASD). Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012;35(6):1264-79. PubMed, Fulltext
 10. Uwaifo GI, and Ratner R E. Differential effects of oral hypoglycaemic agents on glucose control and cardiovascular risk. Am J Cardiol 2007; 99 suppl 51 B - 67 B. PubMed
 11. Läkemedelsverket Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;4:29-48. Läkemedelsverket 
 12. Draeger KE, Wernicke-Panten K, Lomp HJ, Schuler E, Rosskamp R. Long-term treatment of type 2 diabetes in patients with the new oral antidiabetic agent glimepiride (Amaryl). A double-blind Comparison with Glibenclamide. Horm Metab Res, 1996 Sep;28(9):419-25. PubMed
 13. Holstein A Plaschke A Egberts E-H. Lower incidence of severe hypoglycemia in patients with T2D treated with glimepirid vs glibenclamide. Diabetes Metab Res Rev 17; 467-73, 2001 PubMed
 14. Johnsen SP, Monster TB, Olsen ML, Thisted H, McLaughlin JK, Sörensen HT et al. Risk and short-term prognosis of myocardial infarction among users of antidiabetic drugs. Am J Ther 2006;3:134-40. PubMed
 15. Klepzig ober G, Matter C, Luus H, H Schneider, Boedeker K.H et al. Sulfonylureas and ischaemic preconditioning; a double-blind, placebo-controlled evaluation of glimepiride and glibenclamide. Eur Heart J 1999;20:439-46. PubMed, Fulltext
 16. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen 2018
 17. Rosenstock J,  Kahn SE, Johansen OE, Zinman B, Espeland MA, Woerle HJ, et al. Effect of Linagliptin vs Glimepiride on Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: The CAROLINA Randomized Clinical Trial. 2019;322(12):1155-66. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar