Tillbaka

dapagliflozin
Forxiga

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2 vid övervikt/fetma.

Förbehåll / Kommentar

Som tillägg till metformin vid övervikt/fetma och otillfredsställande metabol kontroll hos patienter med diabetes mellitus typ 2. Såväl empagliflozin som dapagliflozin har visats kunna ge en viktnedgång på 2-3 kg [6,8,9].

Dapagliflozin är en SGLT2-hämmare (natrium-glukos-co-transportör 2 (sodium-glucose-transporter 2; SGLT2)), avsedd för behandling av typ 2-diabetes som tas peroralt en gång dagligen. SGLT2-hämmare blockerar återresorptionen av glukos i njuren, vilket resulterar i glukosuri, sänkning av HbA1c samt en minskning av vikt och blodtryck [1].

Rekommenderad dos är 10 mg dapagliflozin en gång dagligen. När dapagliflozin används i kombination med insulin eller en insulinsekretagog, såsom sulfonureid, kan en lägre dos av insulin eller insulinsekretagog övervägas för att minska risken för hypoglykemi.

Den blodsockersänkande effekten är beroende av dos och njurfunktion. Trots sämre metabol effekt kan dapagliflozin nyinsättas vid eGFR ≥45ml/min för att undvika ytterligare progress av nedsatt njurfunktion. Kan även övervägas vid eGFR <45ml/min inom ramen för specialiserad vård.

Dapagliflozin skall sättas ut vid vätskebrist eller om det föreligger misstanke att allvarlig njurpåverkan kan föreligga eller uppstå.

Ketoacidos kan förekomma även vid måttligt stegrade blodsockervärden under behandling med SGLT2-hämmare och Läkemedelsverket har givit ut rekommendationer för hur risken kan minimeras [2]. Diagnosen ketoacidos kan vara svår att ställa och det är viktigt att patienter får information om, och att sjukvårdspersonal är observant på, risk för uppkomst av ketoacidos inklusive aktuella symtom. Patienter som behandlas med SGLT2-hämmare och söker akut med symtom av oklar orsak ska alltid kontrolleras med avseende på förekomst av ketoacidos.

Riskfaktorer för ketoacidos inkluderar låg reserv av insulinproducerande celler (till exempel vid typ 2-diabetes med lågt C-peptidvärde eller latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA)), en plötslig minskning av insulindosen, ett ökat behov av insulin (på grund av sjukdom, operation eller alkoholmissbruk) och tillstånd som begränsar matintag eller kan leda till svår uttorkning.

SGLT2-hämmare ökar risken för urinvägs- och genitala infektioner [1]. Det har noterats fler fall av blås- och bröstcancer för dapagliflozin men inga slutsatser kan dras av detta. FDA har varnat för frakturrisk med kanagliflozin där en minskning av bentätheten i höft och nedre ländrygg påvisats [3]. En ökad risk för tåamputation har visats för kanagliflozin och EMA har informerat om en möjlig ökad risk för tåamputation vid användning av SGLT2-hämmare [4]. Även ökad risk för Fourniers gangrän vid behandling har uppmärksammats på senare år.

Begränsad subvention. Subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin.

Dapagliflozin är miljöklassificerat.

Motivering

Dapagliflozin kan ge en viktnedgång på 2-3 kg. Andrahandsval som steg-2-alternativ vid behandling av patienter med diabetes mellitus typ 2 och övervikt/fetma. (GLP-1-agonister är förstahandsval.)


Utredningsmaterial och referenser

  1. Vasilakou D, Karaglannis T, Athanasladou E, et al. Sodium–Glucose Cotransporter 2 Inhibitors for Type 2 Diabetes. A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 2014;159:262-74. PubMed 
  2. Läkemedelsverket: Uppdatering - SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos. 2016-03-10 
  3. FDA. FDA Drug Safety Communication: FDA revises label of diabetes drug canagliflozin (Invokana, Invokamet) to include updates on bone fracture risk and new information on decreased bone mineral density. 10 September 2015. 
  4. The European Medicines Agency (EMA). News and events. SGLT2 inhibitors: information on potential risk of toe amputation to be included in prescribing information EMA 
  5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2018.
  6. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, Fitchett D, von Eynatten M, Mattheus M et al; Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:323-34. PubMed
  7. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med DOI: 10.1056/NEJMoa1504720. September 17, 2015. PubMed 
  8. Bailey et al. Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycemic control with metformin: a randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2010, Juni 26. PubMed 
  9. Bolinder J et al. Dapagliflozin maintains glycaemic control while reducing weight and body fat mass over 2 years in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on merformin. Diabetes, Obesity and Metabolism. Augusti 1. 2013. PubMed
  10. Milder TY, Stocker SL, Abdel Shaheed C, McGrath-Cadell L, Samocha-Bonet D, Greenfield JR, Day RO. Combination Therapy with an SGLT2 Inhibitor as Initial Treatment for Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2019 Jan 4; 8(1). PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar