Tillbaka

insulin lispro
Humalog Mix

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Insulinkrävande diabetes mellitus.

Förbehåll / Kommentar

Behandling med 2-dos mixinsulin av patienter med typ 2-diabetes ger bättre HbA1c, bättre postprandiell kontroll och större andel patienter som når målvärdet jämfört med behandling med en dygnsdos långverkande insulinanalog. Frekvensen av hypoglykemi är dock högre vid användning av mixinsulin än vid behandling med långverkande insulinanalog.

Humalog Mix är en färdigblandad suspension av direktverkande insulin lispro och medellångverkande insulin-lispro-protamin. Direktverkande insulin lispro har snabbt anslag och Humalog Mix ges strax före måltid.

Kan med fördel förskrivas till äldre och patienter där avancerad insulinregim inte är aktuell.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Få injektioner per dygn och bekvämt för de patienter som får en adekvat metabol kontroll med mixinsulin. Finns i två styrkor, Humalog Mix 25 respektive Humalog Mix 50 vilket ökar flexibiliteten i behandlingen.

Viktigt med bra injektionshjälpmedel och värdefullt med tillgång till flera olika pen-alternativ.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen 2018
  2. Roach P, Trautmann M, Arora V, Sun B, Anderson JH Jr. Improved postprandial blood glucose control and reduced nocturnal hypoglycemia during treatment with two novel insulin lispro-protamine formulations, insulin lispro mix25 and insulin lispro mix50. Mix50 Study Group. Clin Ther 1999;21:523-34. PubMed
  3. Malone JK et al Twice daily pre-mixed insulin rather than basal insulin therapy alone results in better overall glycaemic contriol in patients with type 2 diabetes. Diabetic Medicine 2005 Apr;22(4):374-81. PubMed
  4. Hermansen K, Colombo M, Storgaard H, OStergaard A, Kolendorf K, Madsbad S. Improved postprandial glycemic control with biphasic insulin aspart relative to biphasic insulin lispro and biphasic human insulin in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2002 May;25(5):883-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar