Tillbaka

semaglutid
Ozempic

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2 vid nedsatt njurfunktion

Förbehåll / Kommentar

Semaglutid är en GLP-1-agonist för injektion en gång per vecka som kan användas i kombination med metformin, eller i monoterapi om metformin är kontraindicerat eller inte tolereras. Semaglutid kan användas vid nedsatt njurfunktion.

Semaglutid är ett effektivt, vältolererat steg-2-alternativ efter metformin och förändrade levnadsvanor för patienter med typ 2 diabetes, med dokumenterad god glukossänkande effekt, viktnedgång, kardiovaskulär risksänkning samt utan risk för hypoglykemi. GLP-1-agonister i monoterapi orsakar inte hypoglykemi men vid kombination med insulin eller sulfonureider ökar förekomsten.

Gradvis upptrappning av dosen är viktigt för att undvika gastrointestinala biverkningar. Rapporter visar att förekomsten av illamående och kräkningar är högre för semaglutid än för liraglutid.

GLP-1-agonister kan ge viktminskning på några kilon, men stora individuella variationer kan föreligga.

En kardiovaskulär säkerhetsstudie för semaglutid visar att semaglutid inte ökar risken för hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död, utan tvärtom har en viss gynnsam effekt. De primära kombinerade händelserna (hjärtkärldöd, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke) inträffade hos 6.6 % av patienterna i semaglutidgruppen jämfört med 8.9 % i placebogruppen. Förekomsten av biverkningar, framför allt gastrointestinala, var låg, men gastrointestinala biverkningar förekommer varför en gradvis dosökning är viktig för ökad tolerans. I en jämförande studie mellan semaglutid i veckoinjektion och kanagliflozin i daglig peroral dos sänktes HbA1c och vikt signifikant mer med semaglutid. Semaglutid sänker HbA1c cirka 16 mmol/mol med liten risk för hypoglykemi. Generellt synes SUSTAIN-studierna (Semaglutid Unabated Sustainability in Treatment of Type 2 Diabetes) bekräfta semaglutids roll inom diabetesbehandling.

I SUSTAIN 10 jämfördes semaglutid i veckodos 1 mg med liraglutid 1.2 mg en gång per dag. Semaglutid visade bättre effekt på både HbA1c (1.7% vs 1.0%-enheter) och vikt (5.8 kg vs 1.9 kg), men med högre förekomst av gastrointestinala biverkningar (43.9% vs 38.9%) och behandlingsavbrott (11.4% vs 6.6%) jämfört med liraglutid. (16)

Begränsad subvention. Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Semaglutid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Till patienter med nedsatt njurfunktion som föredrar veckoinjektion av GLP1-agonist. Ingen dosjustering krävs vid behandling av patienter med lätt, måttlig eller svår nedsättning av njurfunktionen (eGFR ≥15 ml/min). 

Nedsatt njurfunktion påverkar inte farmakokinetiken för semaglutid på ett kliniskt relevant sätt. SUSTAIN-studierna har visat att effekten av semaglutid inte påverkas av ålder, kön, ras, etniskt ursprung, BMI, kroppsvikt, diabetesduration eller grad av nedsatt njurfunktion. Detta visades med en engångsdos på 0,5 mg semaglutid till patienter med varierande grad av nedsatt njurfunktion (lindrig, måttlig, svår eller patienter i dialys) jämfört med försökspersoner med normal njurfunktion. Det visades även hos försökspersoner med typ 2-diabetes och med nedsatt njurfunktion baserat på data från fas 3a-studier, även om det fanns begränsad erfarenhet av patienter med terminal njursjukdom.

Semaglutid för veckoinjektion bidrar med ytterligare möjlighet att individanpassa läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes och underlätta följsamhet till medicinering. Semaglutid har god glukossänkande effekt, ingen hypoglykemirisk, ger viktnedgång, har väldokumenterade CV-säkerhetsdata samt tolereras väl.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:1834-1844. PubMed
  2. Sorli C, Harashima SI, Stoukas GM, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide monotherapy versus placebo in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 1): a double –blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, multinational, multicentre phase 3a trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:251-260. PubMed
  3. Ahrén B, Masmiquel L, Kumar H, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus once-daily sitagliptin as an add-on to metformin, thiazolidinediones,  or both, in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 2): a 56-week, double-blind, phase 3a, randomised trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:341-354. PubMed
  4. Ahmann AJ, Capehorn M, Charpentier G, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus exenatide ER in subjects with type 2 diabetes (SUSTAIN 3): a 56-week, open-label, randomized, clinical trial. Diabetes Care 2018;41:258-266. PubMed
  5. Aroda VR, Bain SC, Carou B, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus once-daily insulin glargine as add-on to metformin (with or whithout sulfonylureas) in insulin-naive patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 4): a randomised, open-label, parallel-group, multicentre, multinational, phase 3a trial. Lacet Diabetes Endocrinol 2017;5: 355-366. PubMed
  6. Rodbard HW, Linvay I, Reed J, et al. Semaglutide added to basal insulin in type 2 diabetes (SUSTAIN 5): a randomized, controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2018; 103:2291-2301. PubMed
  7. Pratley RE, Aroda VR, Lingvay I, et al. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6: 275-286. PubMed
  8. Lingvay I, Catarig AM, Frias JP, Kumar H, Lausvig NL, le Roux CW et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus daily canagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 8): a double-blind, phase 3b, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Nov;7(11):834-844. PubMed
  9. Marso PS, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016;375:311-322. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar