Tillbaka

liraglutid
Victoza

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2 vid nedsatt njurfunktion. 

Förbehåll / Kommentar

Liraglutid är en GLP-1-agonist som kan användas i kombination med metformin, eller i monoterapi om metformin är kontraindicerat eller inte tolereras. Injiceras 1 gång dagligen. Liraglutid kan vara lämpligt för metabol kontroll vid nedsatt njurfunktion hos patienter med diabetes typ 2. Ingen dosjustering krävs vid behandling av patienter med lätt, måttlig eller svår nedsättning av njurfunktionen. Ges ej till patienter med terminal njursvikt (eGFR <15 ml/minut) då erfarenhet saknas.  

Behandlingen ska utvärderas. Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör byte till annan blodsockersänkande behandling lämplig vid nedsatt njurfunktion övervägas. Vid eGFR <15 ml/min eller dialysbehandling är insulin indicerat.

GLP-1-agonister i monoterapi orsakar inte hypoglykemi men risk för hypoglykemi finns vid kombinationsbehandling med sulfonureider och insulin. Gradvis upptrappning av dosen är viktig för att undvika gastrointestinala biverkningar. Rapporter visar att förekomsten av illamående och kräkningar är lägre för liraglutid än för semaglutid.

GLP-1-agonister rekommenderas inte till patienter med tidigare genomgången pankreatit, då användning av dessa har associerats med risk för att utveckla akut pankreatit. Det finns dock inga data som övertygande visat ett sådant samband hos människa [12].

Det har även framkommit att liraglutid och exenatid har en liten hjärtfrekvenshöjande effekt av oklar betydelse [7,13]. 

I de nationella riktlinjerna för diabetesvård har GLP-1-agonisten liraglutid vid manifest hjärtkärlsjukdom en relativt hög prioritet. LEADER-studien visar att liraglutid inte ökar risken för hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död, utan tvärtom har en gynnsam effekt [11]. Förekomst av de primära kombinerade händelserna (hjärtkärldöd, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke) minskade.

GLP-1-agonister kan ge viktminskning på några kilo, men stora individuella variationer kan föreligga. De kan hos överviktiga/feta  patienter vara ett alternativ till insulin framför allt hos dem som har haft negativa erfarenheter av insulin vad gäller viktuppgång. I en direkt jämförelse mellan liraglutid och exenatid i veckoinjektion sänktes HbA1c, vikt och midjeomfång signifikant mer med liraglutid [8,9]. I en översiktsartikel med jämförande data mellan olika GLP-1-agonister (semaglutid ingick dock ej) konstateras att liraglutid tycks ge den bästa effekten på HbA1c och vikt, och därmed ha fördelar jämfört med övriga medel som ingick i översikten [10].

Begränsad subvention, TLV. Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Liraglutid bedöms inte ha någon miljöpåverkan. 

Motivering

Liraglutid rekommenderas som steg-2 alternativ till patienter med nedsatt njurfunktion och otillfredsställande metabol kontroll trots behandling med metformin eller i monoterapi om metformin är kontraindicerat eller inte tolereras. Till patienter som föredrar daglig injektion av GLP1-agonist. Ingen dosjustering krävs vid behandling av patienter med lätt, måttlig eller svår nedsättning av njurfunktionen (eGFR ≥15 ml/min).

Liraglutid sänker HbA1c ca 10 mmol/mol med liten risk för hypoglykemi, ger viktnedgång och kardiovaskulär risksänkning [7].


Utredningsmaterial och referenser

 1. Elashoff M, Matveyenko AV, Gier B,. et al. Pancreatitis, Pancreatic, and Thyroid Cancer with Glucagon-Like Peptide-1-Based Therapies. Gastroenterology 2011;141:150-6. PubMed
 2. CHMP Article 5(3) opinion Assesssment report for GLP-1 based therapies. 25 July 2013. EMA
 3. Giorda CB,  Picariello R, Nada E, Tartaglino B, Marafetti  L, Costa G, et al. Incretin therapies and risk of hospital admission for acute pancreatitis in an unselected population of European patients with type 2 diabetes: a case-control study, Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:111-5. PubMed
 4. Li L, Shen J, Bala MM, Busse JW,  Ebrahim S, Vandvik PO, et al. Incretin treatment and risk of pancreatitis in patients with type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis of randomised and non-randomised studies, BMJ 2014;348:g2366. PubMed
 5. Monami M, Dicembrini I, Nardini C, Fiordelli  I, Mannucci E. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and pancreatitis: a meta-analysis of randomized clinical trials, Diabetes Res Clin Pract 2014;103:269-275. PubMed
 6. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2018 
 7. Pratley RE, Nauck M, Bailey T, Montanya E, Cuddihy R, Filetti S et al. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet 2010;375:1447-56. PubMedFulltext
 8. Buse JB, Nauck M, Forst T et al. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (Duration-6): a randomised open-label study. Lancet 2013 Jan 12;381(9861):117-24. PubMed
 9. Sun F, Wu S, Guo S, Yu K, Yang Z, Li L, et al. Effect of GLP-1 receptor agonists on waist circumference among type 2 diabetes patients: a systematic review and network meta-analysis, Endocrine 2014. PubMed
 10. Trujillo JM, Nuffer W, Ellis SL. GLP-1 receptor agonists: a review of head-to-head clinical studies. Ther Adv Endocrinol Metab 2015;6;19-28. PubMed
 11. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375:311-32 PubMed
 12. Läkemedelsverket Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;4:29-48. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar