Tillbaka

linagliptin
Trajenta

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2 och nedsatt njurfunktion

Förbehåll / Kommentar

Linagliptin är en DPP4-hämmare. Långtidsdata om fördelar och risker är inte helt klarlagda, även om non-inferioritetsstudier avseende kardiovaskulär risk finns för DPP4-hämmare [1,2,3,4].  I CARMELINA studien visar linagliptin non-inferiority jämfört med placebo avseende kardiovaskulär risk vid behandling av patienter med diabetes typ 2, hög kardiovaskulär risk och nedsatt njurfunktion [4].

Linagliptin sänker HbA1c cirka 6-7 mmol/mol. Vid head-to-head-jämförelse mot sulfonylureapreparat och GLP1-agonister har DPP4-hämmare en något sämre effekt [5].

DPP4-hämmarna har en likartad glukossänkande effekt. De är att betrakta som viktneutrala och kan även användas vid nedsatt njurfunktion [6]. Linagliptin elimineras inte via njurarna och kräver därför ingen dosanpassning vid nedsatt njurfunktion, medan övriga DPP4-hämmare kräver dosanpassning. DPP4-hämmare tolereras generellt väl och risken för hypoglykemi är liten [7]. 

Linagliptin, har även en bättre dokumenterad njurskyddande effekt vid tillägg till ACE-hämmare än enbart ACE-hämmare. Vidare har linagliptin ingen påverkan på QT-tiden

DPP4-hämmare rekommenderas inte till patienter med tidigare genomgången pankreatit då det finns ett misstänkt samband. Det finns dock inga belägg för någon ökad risk för pankreascancer hos människa [8]. 

Begränsad subvention. Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Linagliptin är miljöklassificerat.

Motivering

Linagliptin kan användas vid gravt nedsatt njurfunktion utan att dosanpassning behöver göras. Linagliptin kan vara lämpligt för patienter med nedsatt njurfunktion när hypoglykemier bedöms särskilt riskabla och peroral behandling är lämpligast.

Linagliptin kan användas i kombination med metformin, eller i monoterapi om metformin är kontraindicerat eller inte tolereras.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Green JB, Bethel MA, Armstrong PW, Buse JB, Engel SS, Garg J, Josse R, Kaufman KD, Koglin J, Korn S, et al. Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373:232–242. PubMed.
  2. Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, Steg PG, Davidson J, Hirshberg B, Ohman P, Frederich R, Wiviott SD, Hoffman EB, et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. PubMed
  3. White WB, Cannon CP, Heller SR, Nissen SE, Bergenstal RM, Bakris GL, Perez AT, Fleck PR, Mehta CR, Kupfer S, et al. Alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2013;369:1327–35 PubMed
  4. Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE, Cooper ME, Kahn SE, Marx N, Alexander JH, Pencina M, Toto RD, Wanner C, et al. Effect of Linagliptin vs placebo on major cardiovascular events in adults with type 2 diabetes and high cardiovascular and renal risk: the CARMELINA randomized clinical trial. JAMA. 2019;321:69–79. PubMed Fulltext
  5. Gilbert MP, Pratley RE. GLP-1 Analogs and DPP-4 Inhibitors in Type 2 Diabetes Therapy: Review of Head-to-Head Clinical Trials. Front Endocrinol (Lausanne). 2020 Apr  3;11:178. PubMed
  6. Groop PH, Cooper ME, Perkovic V, Emser A, Woerle HJ, von Eynatten M. Linagliptin lowers albuminuria on top of recommended standard treatment in patients with type 2 diabetes and renal dysfunction. Diabetes Care. 2013;36(11):3460-8. PubMed
  7. Rosenstock J,  Kahn SE, Johansen OE, Zinman B, Espeland MA, Woerle HJ, et al. Effect of Linagliptin vs Glimepiride on Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: The CAROLINA Randomized Clinical Trial. 2019;322(12):1155-66. PubMed
  8. Pinto LC, Rados DV, Barkan SS, Leitao CB, Gross JL. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, pancreatic cancer and acute pancreatitis: A meta-analysis with trial sequential analysis. Sci Rep. 2018 Jan 15;8(1)782. PubMed
  9. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation 2017.

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar