Tillbaka

metformin
Metformin …, Mitforgen

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2.  

Förbehåll / Kommentar

Metformin utgör grunden vid farmakologisk behandling av diabetes mellitus typ 2 i kombination med hälsosamma levnadsvanor. Behandling med metformin inleds i regel i anslutning till diagnos, samt fortgår så länge kontraindikationer saknas. Om målen för glukosnivån inte uppnås med enbart metformin kan andra glukossänkande läkemedel ges i tillägg till metformin. [1].

Metformin stimulerar inte insulinsekretion och orsakar därför inte hypoglykemi i monoterapi [2].

Däremot finns det risk för laktatacidos och dödsfall i samband med metforminbehandling [3]. Kontraindikationer är bland annat: kreatininclearance under 30 ml/min [4-6], hög ålder, allvarliga kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar med hypoxemi; nedsatt leverfunktion, alkoholism eller malnutrition; akuta symtom på metabolisk dekompensation såsom infektioner eller gangrän. Generellt påverkas utfallet vid laktatacidos mer av det bakomliggande tillståndet än av själva metforminbehandlingen [4-6].

eGFR bör utvärderas innan behandlingen påbörjas och minst en gång årligen därefter. Dosen bör reduceras vid måttligt nedsatt njurfunktion. Metformin 2 g/dygn kan ges vid eGFR 45-60 ml/min. Vid eGFR 30-45 kan metformin ges i reducerad dos till välinformerad patient. Absolut kontraindikation gäller vid eGFR <30 ml/min [5-7].
Metformin förekommer även i fasta kombinationer med andra diabetesläkemedel, som då inte rekommenderas till patienter med nedsatt njurfunktion (se ovan).

Behandling med metformin bör tillfälligt avbrytas inför röntgenundersökning med intravenöst kontrastmedel vid eGFR <45 ml/min, vid multipla riskfaktorer för kontrastmedelsutlöst njurskada eller om eGFR saknas, och återinsättes tidigast 48 timmar efter undersökningen om njurfunktionen tillåter. Njurinsufficiens och dödsfall är beskrivna. Metformin behöver inte avbrytas vid eGFR ≥45 ml/min och inte heller i samband med MRT-undersökningar.

Även tillstånd som kräkningar, diarré och andra former av intorkning kan ge nedsatt njurfunktion och behandling med metformin ska då upphöra. Vissa mediciner som ACE-hämmare, ARB och NSAID kan också försämra njurfunktionen.

Beakta risken för B12-brist på grund av malabsorption [8].

Hos överviktiga patienter med typ 2-diabetes är metformin viktneutralt. Risken för viktuppgång är mindre jämfört med flertalet andra diabetesmedel.

Metformin kan användas som monoterapi hos barn från 10 år och ungdomar.

Med positivt utfall på kliniskt relevanta effektmått (sjukdom och död) och låg dygnskostnad bedöms metformin som kostnadseffektivt.

Patientinformation angående metforminbehandling finns på Janusinfo.se.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Metformin är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterat och välbeprövat läkemedel med effekt på såväl metabol kontroll som kliniskt relevanta utfallsmått. Metformin är förstahandsval vid farmakologisk behandling vid typ 2-diabetes, utan kontraindikationer. 

Vid behandling av överviktiga patienter (BMI över 30 kg/m2) med typ 2-diabetes reducerar metformin total mortalitet samt kardiovaskulär mortalitet och morbiditet. Hos överviktiga reduceras diabetesrelaterad död och total mortalitet [1].


Utredningsmaterial och referenser

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2018. Socialstyrelsen  
  2. McCreight LJ, Bailey CJ, Pearson ER. Metformin and the gastrointestinal tract. Diabetologia. 2016;59:426-35. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Riskfaktorer för laktatacidos vid behandling med metformin. Information från Läkemedelsverket 2007
  4. Salpeter SR, Greyber E, Pasternak GA, Salpeter EE. Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD002967. DOI: 10.1002/14651858.CD002967.pub4. PubMed  
  5. Lipska KJ, Bailey CJ, Inzucchi SE. Use of metformin in the setting of mild-to-moderate renal insufficiency. Diabetes Care 2011;34:1431-7. PubMed 
  6. Use of metformin to treat diabetes now expanded to patients with moderately reduced kidney function EMA/603690/2016 
  7. Läkemedelsverket. Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Nyhet den 18 oktober 2016.
  8. Aroda VR, Edelstein S, Goldberg RB, Knowler WC, Marcovina SM, Crandall JP et al. Long-term metformin use and vitamin B12 deficiency in the diabetes prevention program outcome study. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Apr;101(4):1754-51.  PubMed
 

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar