Tillbaka

insulin glargin
Abasaglar

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder med insulinkrävande diabetes mellitus.

Förbehåll / Kommentar

Abasaglar innehållande insulin glargin är en biosimiliar till Lantus [1,2].

Förstahandsval vid behandling med insulin glargin 100E/ml.

Insulin glargins jämna effekt över dygnet är värdefull främst till patienter med insulinbrist, det vill säga vid typ 1-diabetes, eller LADA (latent autoimmune diabetes in adults). Insulin glargin doseras vanligen en gång per dygn, ibland behövs dock två doser.

Hos flertalet patienter med diabetes typ 2 ger insulin glargin inga kliniska fördelar jämfört med medellångverkande humaninsulin. Insulin glargin och medellångverkande humaninsulin har likvärdig effekt på HbA1c. Insulin glargin kan övervägas vid typ 2-diabetes när medellångverkande humaninsulin ger upphov till återkommande problem med hypoglykemier. Långverkande insulinanaloger subventioneras vid typ 2-diabetes enbart till patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Begränsad subvention, se TLV. Abasaglar är cirka dubbelt så dyrt som medellångverkande humaninsulin (november 2020).

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Abasaglar bedöms som likvärdigt med referensprodukten Lantus.

Priset för Abasaglar är lägre än för Lantus (cirka 12 %, november 2020).  

Finns som cylinderampull och förfylld injektionspenna KwikPen. Vid val av preparat är acceptans och hanterbarhet av injektionshjälpmedel avgörande.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Rosenstock J, Hollander P, Bhargava, Ilag LL, Pollom RK, Zielonka JS et al. Similar efficacy and safety of LY2963016 insulin glargin and insulin glargine (Lantus) in patients with type 2 diabetes who were insulin-naïve or previously treated with insulin glargine: a randomized, double-blind controlled trial (the ELEMENT 2 study) Diabetes Obes Metab. 2015;17:734-41. PubMed
 2. Blevins TC, Dahl D, Rosenstock J, Ilag LL,Huster WJ, Zielonka JS et al. Efficacy and Safety of LY2963016 Insulin Glargine Compared with Insuline Glargine (Lantus) in Patients with Type 1 Diabetes in a Randomised Controlled Trial (The ELEMENT 1 Study) Diabetes Obes Metab. 2015;17:726-33. PubMed
 3. Riddle MC, Rosenstock J, Gerich J; Insulin Glargine 4002 Study Investigators. The treat-to-target trial. Randomized addition of glargine or human NPH insulin to oral therapy of type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2003;26:3080-6. PubMed, Fulltext
 4. Porcellati F, Rossetti P, Pampanelli S, Fanelli CG, Torlone E, Scionti L et al. Better long-term glycaemic control with the basal insulin glargine as compared with NPH in patients with Type 1 diabetes mellitus given meal-time lispro insulin. Diabetic Medicine 2004;21:1213-20. PubMed
 5. Schober E, Schoenle E, Van Dyk J, Wernicke-Panten K. Pediatric Study Group of Insulin Glargine. Comparative trial between insulin glargine and NPH insulin in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Endocrinol Metab 2002;15:369-76. PubMed
 6. Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzer TW, Plank J et al. Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus (Review) The Cochrane Library 2007,Apr 18;(2):CD005613. Edited (no change to conclusions) published in Issue 4 2009. PubMed
 7. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2018. 
 8. Janusinfo, Läkemedel och fosterpåverkan Janusinfo
 9. Janusinfo, Läkemedel och amning. Janusinfo
 10. European Medicines Agency, EMA. Outcome of review of new safety data on insulin glargine. EMA 2013
 11. Rendell R, Akturk HK, Tella SH. Glargine safety, diabetes and cancer. Expert Opin. Drug Saf. 2013;12:247-63 PubMed 
 12. Läkemedelsverket. Läkemedelsmonografi Abasaglar (insulin glargin) Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar