Tillbaka

insulin glargin
Lantus

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder med insulinkrävande diabetes mellitus.

Förbehåll / Kommentar

Abasaglar är förstahandsval vid behandling med insulin glargin 100E/ml pga lägre pris. Lantus rekommenderas endast för iterering för de patienter där byte till Abasaglar är olämpligt.

Insulin glargins jämna effekt över dygnet är värdefull främst till patienter med insulinbrist, det vill säga vid typ 1-diabetes, eller LADA (latent autoimmune diabetes in adults). Insulin glargin doseras vanligen en gång per dygn, ibland behövs dock två doser.

Hos flertalet patienter med diabetes typ 2 ger insulin glargin inga kliniska fördelar jämfört med medellångverkande humaninsulin. Insulin glargin och medellångverkande humaninsulin har likvärdig effekt på HbA1c. Insulin glargin kan övervägas vid typ 2 diabetes när medellångverkande humaninsulin ger upphov till återkommande problem med hypoglykemier. Långverkande insulinanaloger subventioneras vid typ 2 diabetes enbart till patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Begränsad subvention. Se Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Lantus är cirka dubbelt så dyrt som medellångverkande insulin (november 2020).

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Andrahandsval pga högre pris än Abasaglar. Inte för nyinsättning; endast för iterering när byte till Abasaglar bedöms olämpligt. 

Insulin glargin/Lantus är en välbeprövad långverkande insulinanalog vid behandling framförallt av diabetes pga insulinbrist, dvs diabetes mellitus typ 1 och LADA. 

Brett sortiment, finns som cylinderampull, förfylld injektionspenna Solostar och injektionsflaska. Vid val av preparat är acceptans och hanterbarhet av injektionshjälpmedel avgörande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Riddle MC, Rosenstock J, Gerich J; Insulin Glargine 4002 Study Investigators. The treat-to-target trial. Randomized addition of glargine or human NPH insulin to oral therapy of type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2003;26:3080-6. PubMed, Fulltext
  2. Porcellati F, Rossetti P, Pampanelli S, Fanelli CG, Torlone E, Scionti L, et al. Better long-term glycaemic control with the basal insulin glargine as compared with NPH in patients with Type 1 diabetes mellitus given meal-time lispro insulin. Diabetic Medicine 2004;21(11):1213-20. PubMed
  3. Schober E, Schoenle E, Van Dyk J, Wernicke-Panten K; Pediatric Study Group of Insulin Glargine. Comparative trial between insulin glargine and NPH insulin in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Endocrinol Metab 2002;15:369-76. PubMed
  4. Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzer TW, Plank J, et al. Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus (Review) The Cochrane Library 2007,Apr 18;(2):CD005613. Edited (no change to conclusions) published in Issue 4 2009. PubMed
  5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen 2018
  6. Janusinfo, Läkemedel och fosterpåverkan
  7. Janusinfo, Läkemedel och amning
  8. European Medicines Agency, EMA. Outcome of review of new safety data on insulin glargine. EMA 2013
  9. Rendell M, Akturk  HK, Tella SH. Glargine safety, diabetes and cancer. Expert Opin. Drug Saf. 2013;12:247-63. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar