Tillbaka

insulin glargin
Toujeo

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

För behandling av vuxna med insulinkrävande diabetes mellitus.

Förbehåll / Kommentar

Toujeo är en beredning av insulin glargin med en högre koncentration 300 E/ml istället för 100 E/ml vilket har visats ge en längre effektduration, upp till 36 timmar. Förskrivning av insulin glargin 300 E/ml bör främst ske inom specialiserad öppenvård och slutenvård.

Förstahandsval när en dos av insulin glargin 100 E/ml inte täcker dygnsbehovet av basinsulin. Toujeos jämna effekt över dygnet kan vara värdefullt främst till patienter med insulinbrist som har återkommande problem med nattliga hypoglykemier och där 2-dos förfarande av långverkande insulin är aktuellt.

I kliniska studier noteras att det i genomsnitt krävs 10-18 % högre insulindos av styrkan 300 E/ml för att uppnå motsvarande glukoskontroll som med insulin glargin 100 E/ml. Trots behov av högre insulindos för Toujeo blir dygnskostnaden ungefär samma som för Abasaglar (vid 10 % dosökning) eller upp till 5,5 % lägre än för Lantus (vid 18 % dosökning). Prisuppgifterna baseras på AUP för respektive preparat november 2020 enligt TLV.

Begränsad subvention, se TLV. Vid diabetes typ 2 subventioneras insulin glargin enbart till patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. Hos flertalet patienter med diabetes mellitus typ 2 ger insulin glargin inga kliniska fördelar jämfört med medellångverkande humaninsulin. Insulin glargin och medellångverkande humaninsulin har likvärdig effekt på HbA1c.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Till patienter med diabetes typ 1 eller LADA när endos av insulin glargin 100 E/ml inte täcker insulinbehovet över hela dygnet.

Kostnaden för Toujeo är cirka 12 % lägre än med Lantus, vid dosuppräkning på 10 %, och cirka 5,5 % lägre vid dosuppräkning på 18 %. Vid behov av dosökning på 10 % med Toujeo ligger kostnaden för Toujeo och Abasaglar på samma nivå. (Prisuppgifter november 2020)


Utredningsmaterial och referenser

 1. Becker et al, New insulin glargine 300 U/ml provides a more even activity profile and prolonged glycemic control at steady state compared with insulin glargine 100 U/ml. Diabetes Care 2015; 38(4):637-43. PubMed
 2. Produktresumé Toujeo, www.fass.se
 3. Riddle et al. New Insulin Glargine 300U/ml versus Glargin 100 U/ml in people with type 2 diabetes using basal and mealtime insulin: Glucose control and hypoglycemia in a 6 month randomized controlled trial (EDITION 1). Diabetes Care 2014;37(10):2755-62. PubMed
 4. Yki-Järvinen et al, New insulin glargine 300 U/ml versus glargine 100 U/ml versus glargine 100 U/ml in people with typ 2 diabetes using oral agents and basal insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION 2). Diabetes Care 2014;37(12):3235-43. PubMed
 5. Bolli et al, New insulin glargine 300 U/ml compared with glargine 100 U/ml in insulin-naive people with type 2 diabetes on oral glucose-lowering drugs: a randomized controlled trial (EDITION 3). Diabetes Obes Metab. 2015;17(4)386-94. PubMed
 6. Home et al, New insulin glargine 300 U/ml versus glargine 100 U7Ml in people with type 1 diabetes: a randomized, phase 3a, Open-label clinical trial (EDITION 4). Diabetes Care 2015;38(12):2217-25. PubMed
 7. Yki-Järvinen et al, Glycemic control and hypoglycaemia with new insulin glargine 300 U/ml versus insulin glargine 100 U/ml in people with type 2 diabetes using basal insulin and oral antihyperglycaemic drugs: the EDITION 2 randomized 12 month trial including 6 month extension. Diabetes Obes Metab. 2015;17(12):1142-49. PubMed
 8. Riddle et al, One-year sustained glycaemic control and less hypoglycaemia with new insulin glargine 300 U/ml compared with 100U/ml in people with type 2 diabetes using basal plus meal-time insulin: the EDITION 1 12-month randomized trial, including 6 month extension Diabetes Obes Metab. 2015;17(9)835-42. PubMed
 9. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2018. 
 10. Janusinfo, Läkemedel och fosterpåverkan Janusinfo
 11. Janusinfo, Läkemedel och amning. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar