Anestesi

Hälsosamma levnadsvanor
Hälsosamma levnadsvanor under minst 4 veckor inför anestesi och operation minskar postoperativa komplikationer. Främst rekommenderas totalt rökstopp (även passiv rökning) och avhållsamhet från alkohol.

.

.

Val av lokalanestetikum görs utifrån önskad effektduration och risk för toxicitet.

Ytanestesi av intakt hud eller vid bensår

Denela, Emla Tapin

kräm

Emla, Tapin

plåster

Slemhinneanestesi

Xylocain

gel, spray

Infiltrationsanestesi och perifera blockader

Adrenalintillsats ger förlängd duration men är relativt kontraindicerat vid nedsatt perifer cirkulation i fingrar och tår.

Lidokain Mylan
Xylocain adrenalin

Specialiserad vård

Intravenös regional anestesi

Citanest

Lägre kardiotoxicitet än övriga lokalanestetika.

Specialiserad vård

Postoperativt illamående och kräkning

ANTIEMETIKA

Betapred

inj

Droperidol Carinopharm

inj

Ondansetron Fresenius Kabi

inj

Ondansetron ..., Zofran

tablett

Se Postoperativt illamående och kräkning, Janusinfo.