Tillbaka

umeklidinium + vilanterol
Anoro Ellipta

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi, TLV.

Långverkande antikolinergikum bör inte användas tillsammans med ipratropium på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar så som urinretention och muntorrhet.

Umeklidinium och vilanterol är miljöklassificerade.  

Godkännandedatum 2014-05-08. 

Motivering

Fast kombination av umeklidinium och vilanterol i Eliptainhalator (förfylld inhalator). Läkemedlet doseras en gång per dygn. 

Umeklidinum är ett långverkande antikolinergt läkemedel och vilanterol är en långverkande beta-2-agonist.

Umeklidinum i kombination med vilanterol minskar symtom, exacerbationsfrekvens (20 % minskning jämfört med umeklidinum, icke-signifikant) samt förbättrar hälsostatus mätt som SGRQ (49 % responders jämfört med 34 % för placebo). 

En bronkvidgande effekt erhålles inom 15 minuter och kvarstår under 24 timmar.  

Pulverinhalatorn Ellipta har en god sortimentsbredd vid KOL. Expertrådet bedömer att det är en fördel för vissa patienter att inhalatorn är förfylld samt att läkemedlet doseras en gång per dygn.

Anoro Ellipta kvarstår därför på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N, Zvarich M, Church A.. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Resp Med. 2014;108:1752–60. PubMed
  2. Lipson D, Barnhart F, Brealey N, Brooks J, Criner GJ, Day NC et al. Once-Daily Single-Inhaler Triple versus Dual Therapy in Patients with COPD. N Engl J Med. 2018 May 3;378(18):1671-1680. PubMed
  3. Riju R, Tombs L, Naya I, Compton C, Lipson DA, Boucot I et al. Efficacy and safety of the dual bronchodilator combination umeclidinium/vilanterol in COPD by age and airflow limitation severity: A pooled post hoc analysis of seven clinical trials. Pulm Pharmacol Ther 2019; 57:101802. PubMed
  4. Donohue JF, Maleki-Yazdi MR, Kilbride S, Mehta R, Kalberg C, Church A. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD. Respir Med 2013;107:1538–46. PubMed 
  5. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  6. NICE [ESNM49] Chronic obstructive pulmonary disease: umeclidinium/vilanterol combination inhaler (Anoro Ellipta). NICE
  7. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD
  8. SPC Anoro oktober 2018. Produktresumé, Fass

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar