Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Fysisk aktivitet är viktigt i alla stadier av sjukdomen. Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommenderad fysisk aktivitet vid KOL, Fyss. Överväg FaR.
•    Erbjud patientutbildning och kontakt med fysioterapeut.
•    Nutrition. Relaterat till sjukdomens progress kan det föreligga risk för undervikt och undernäring. Detta kan bero på ökat energibehov, lågt energiintag och minskad aptit. En utökad nutritionsbedömning kan behövas för individuella råd hos en dietist.

Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. För patienter som kan inhalera korrekt och med tillräcklig kraft är pulverinhalator att föredra, annars bör sprayinhalator med spacer prövas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje tillfälle.

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Viss
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo

GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

Vidbehovsmedicinering

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer)

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM

Atrovent

spray (med spacer)

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

GOLD B – betydande symtom och FEV1 ≥50 %
GOLD C – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50 %

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Incruse Ellipta

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

I andra hand - vid biverkningar

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)

Onbrez Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Serevent Evohaler

spray (med spacer)

I andra hand - vid fortsatta symtom


KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiolto Respimat

spray (med spacer)

GOLD C

Lindriga symtom (CAT<10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året.

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Incruse Ellipta

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

I andra hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiolto Respimat

spray (med spacer)

GOLD D

Betydande symtom (CAT≥10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året.

I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Spiolto Respimat

spray (med spacer)

I andra hand - vid fortsatta exacerbationer

Tillägg av ICS ger en något ökad risk för pneumoni.

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA + LABA + ICS

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Trimbow

spray (med spacer)

Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och FEV1 <50% av förväntat

Tillägg av

Roflumilast..., Daxas

.

.

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

I första hand

Airomir

spray (med spacer)

Atrovent

spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

lösning för nebulisator

Atrovent, Ipraxa

lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela. 

Nedre luftvägsinfektioner, se avsnittet Infektioner.

KOL – akut behandling exacerbation, Viss