Tillbaka

melatonin
Circadin, Mecastrin

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sömnstörningar

Förbehåll / Kommentar

Evidensen för behandling av individer 65 år är begränsat. I det kliniska prövningsprogrammet exponerades ca 1900 patienter >55 år för långverkande melatonin, varav 145 individer >65 år (medel 72 år).

Circadin och Mecastrin ingår inte i läkemedelsförmånen.

Circadin och Mecastrin ingår inte i dossortimentet

Miljörisk vid användning av melatonin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

 

Motivering

Det finns ett stort kliniskt behov av alternativ till bensodiazepinliknande läkemedel vid behandling av sömnstörning hos äldre. Långverkande melatonin är studerat på, och godkänt för, behandling av primär insomni hos individer >55 år. Behandling med långverkande melatonin kan ske i upp till 3 månader enligt produktresumén och preparatet saknar känd beroende-och utsättningsproblematik (1).

Respons är i de kliniska prövningarna definierat som en ökning av minst 10 för både domänerna ”sömnkvalitet” samt ”morgonpigghet” på en 100-stegs skattningsskala för sömn (The Leeds Sleep Evaluation Questionnaire, LSEQ) (2).

I en poolad analys som redovisas av EMA anges andel responders för långverkande melatonin till 31-32% samt för placebo 18-19%, vilket ger ett numbers needed to treat (NNT) på 7-8 (2). Effekten tycks vara stabil vid analys av åldersstrata (55-65 år jämfört >65 år). För en subpopulation med svåra sömnstörningar var  NNT något lägre, ca 5. Sömnlatensen har i studier av långverkande melatonin visats minska med ca 24 minuter, jämfört med ca 13 minuter för placebo (3).

Alla studier i det kliniska prövningsprogrammet hade en run-in period. Det kan inte uteslutas att effekten är sämre i klinisk vardag.

Företaget för Circadin hävdar att bensodiazepinliknande läkemedel är ett jämförbart behandlingsalternativ men har avstått från att göra jämförande studier. I indirekta jämförelser som redovisas av företaget var andelen responders ca 10 procentenheter högre för zolpidem (4).

Melatonin är studerat på ca 220 (placebo + melatonin) äldre med demenssjukdom vilket utvärderats i en Cochraneanalys (5). Man fann gränssignifikant effekt för depåberedning 2,5 mg dagligen, men ingen effekt för kortverkande melatonin i doser 5-10 mg. För bensodiazepinliknande läkemedel och bensodiazepiner saknas i princip evidens för denna patientkategori (5).

Det finns studier som visat minskad risk för konfusion vid sjukhusvård för äldre som behandlats med melatonin (6). Det finns studier som visat motsatsen, att risken för konfusion är oförändrad eller ökad (7).

Enligt EMAs vetenskapliga bedömning av melatonin har substansen låg generell toxicitet och inga särskilda säkerhetsrisker framkom hos individer med kardiovaskulär sjuklighet (2). Långverkande melatonin visades säkert vid administrering tillsammans med bensodiazepiner och i samband med bensodiazepinnedtrappning (2).

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Produktresumé Circadin och Mecastrin. Fass 
  2. European Medicines Agency. Assessment report for Circadin. 2007. 
  3. Wade AG, Ford I, Crawford G, McMahon AD, Nir T, Laudon M, Zisapel N et al. Efficacy of prolonged release melatonin in insomnia patients aged 55-80 years: quality of sleep and next-day alertness outcomes. Curr Med Res Opin. 2007 Oct;23(10):2597-605. PubMed
  4. TLV beslut nr 2532/2013. 2013-12-12
  5. McCleery J1, Cohen DA, Sharpley AL. Pharmacotherapies for sleep disturbances in Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 21;(3):CD009178. PubMed
  6. Al-Aama T1, Brymer C, Gutmanis I, Woolmore-Goodwin SM, Esbaugh J, Dasgupta M. Melatonin decreases delirium in elderly patients: a randomized, placebo-controlled trial. Int J Geriatr Psychiatry. 2011 Jul;26(7):687-94. PubMed
  7. Jaiswal SJ, McCarthy TJ, Wineinger NE, Kang DY, Song J, Garcia S et al. Melatonin and Sleep in Preventing Hospitalized Delirium: A Randomized Clinical Trial. Am J Med. 2018 Sep;131(9):1110-1117. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa