Tillbaka

paracetamol
Paracetamol …, Alvedon, Oparap, Pamol, Panodil, Parapo

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nociceptiv smärta.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad maxdos till äldre är 1 gram 3 gånger dagligen vilket främst är baserat på klinisk erfarenhet. Äldre exponeras sannolikt för högre plasmanivåer av paracetamol än yngre vuxna vid samma dos. En anledning kan vara minskad glukuronidering och sulfatering av paracetamol i levern. Doseringen av paracetamol bör utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter. Lägre dos än 3 gram dagligen är ofta tillräckligt. Vid nedsatt njurfunktion, eGFR<50 ml/min, är rekommenderad maxdos 500mg x 4.
Vid överdos kan levertoxiska metaboliter ansamlas. Acetylcystein är antidot. Samtidig behandling med acetylcystein i terapeutiska doser påverkar inte den analgetiska effekten av paracetamol.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Paracetamol är miljöklassificerat.

Motivering

Paracetamol är förstahandsval vid lindrig nociceptiv smärta hos äldre baserat på lång klinisk erfarenhet. Vid rekommenderade doser har paracetamol få biverkningar.  NNT (number needed to treat) för att uppnå minst 50% smärtlindring under 4-6 timmar vid postoperativ smärta med 1 000 mg paracetamol är 3,6 (3,2–4,1). Kombination med till exempel ibuprofen resulterar i en bättre effekt vid akut smärta än preparaten var för sig. Kombination paracetamol och ibuprofen har i en randomiserad studie av patienter med akut smärta (frakturer) visats ge likvärdig effekt vid 2 timmar, som kombinationen paracetamol och opioder. Kliniska studier talar för att effekten av paracetamol vid långvarig muskuloskeletal smärta är svag på gruppnivå. Vid behandling av artrossmärta minskar paracetamol smärtintensiteten med 4 av 100, placebokorrigerat. Vissa patienter med muskuloskeletal smärta kan dock få god lindring


Utredningsmaterial och referenser

  1. Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ.Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;(9):CD008659. PubMed
  2. Paracetamol översikt: Hyllested M, Jones S, Pedersen JL, Kehlet H. Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review. Br J Anaesth 2002;88:199-214. PubMed
  3. Towheed T, Maxwell L, Judd M, Catton M, Hochberg MC, Wells GA. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2009. PubMed
  4. Ong CK, Seymour RA, Lirk P, Merry AF. Combining paracetamol (acetaminophen) with nonsteroidal antiinflammatory drugs: a qualitative systematic review of analgesic efficacy for acute postoperative pain. Anesth Analg. 2010 Apr 1;110(4):1170-9. PubMed
  5. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Pinheiro MB, Lin CW, Day RO et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ. 2015 Mar 31;350:h1225. PubMed
  6. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation
  7. Chang et al. Effect of a Single Dose of Oral Opioid and Nonopioid Analgesics on Acute Extremity Pain in the Emergency Department: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017 PubMed
  8. Liukas A, Kuusniemi K, Aantaa R, Virolainen P, Niemi M, Neuvonen PJ, Olkkola KT. Pharmacokinetics of intravenous paracetamol in elderly patients. Clin pharmacokinet. Feb 2011;50(2):121-9. PubMed
  9. Wynne HA, Cope LH, Herd B, Rawlins MD, James OF, Woodhouse KW. The association of age and frailty with paracetamol conjugation in man. Age Ageing. 1990 Nov;19(6):419-24. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa