Tillbaka

morfin
Dolcontin

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akut opioidkänsligsmärta.

Förbehåll / Kommentar

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats eller ansvaret, inklusive behandlingsplan, övertagits av en kollega.

Gynnsam effekt av opioidbehandling har främst dokumenterats vid cancerrelaterad smärta och postoperativ smärta. Icke cancerrelaterad långvarig smärta (exempelvis artros, reumatiska sjukdomar, omfattande degenerativa förändringar samt tillstånd efter trauma och komplicerade operationer) är mycket vanligt hos äldre och där kan opioider i undantagsfall ha en plats i behandlingen. Ofta är icke-cancerrelaterad långvarig smärta inte opioidkänslig, varför noggrann uppföljning och utvärdering av behandlingen är nödvändig. Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention.

Rekommenderad startdos av långverkande morfin till äldre är 5-10 mg x 2 gånger dagligen. Utvärdera effekt och biverkningar kontinuerligt - om behandlingsmålen inte uppnås ska dosen justeras eller läkemedlet trappas ut. Effektdurationen är förlängd hos äldre bland annat på grund av nedsatt njurfunktion, och biverkningsrisken ökad. Jämfört med oxikodon är variationen i biotillgänglighet något större, men om dosen titreras individuellt spelar inte detta någon större roll. Behandling vid icke-akut smärta kan inledas med låg dos långverkande morfin utan föregående dostitrering med kortverkande morfin. Kortverkande morfin kan användas vid smärtgenombrott hos patienter som får långverkande morfin. Profylax mot illamående kan övervägas under några dagar. Profylax mot förstoppning ges under hela behandlingsperioden.

Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas.

Alla opioider medför beroenderisk.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av morfin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Inom läkemedelsgruppen är effekten av opioidanalgetika jämförbar, men på individnivå kan det finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin. Det kan vara av värde att kunna byta mellan olika opioidpreparat

Dolcontin har bredare sortiment än övriga långverkande morfinpreparat: dosgranulat samt styrkan 5 mg som underlättar individuell dosering. Jämfört med oxikodon är variationen i biotillgänglighet något större, men om dosen titreras individuellt spelar inte detta någon större roll.

Oralt oxikodon och oralt morfin är inte helt ekvipotenta. För ekvieffektiva doser vid opioidbyte, se Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation 2017, tabell III, sid 42.  


Utredningsmaterial och referenser

  1. Franklin GM1; American Academy of Neurology. Opioids for chronic noncancer pain: a position paper of the American Academy of Neurology. Neurology. 2014 Sep 30;83(14):1277-84. PubMed
  2. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain--United States, 2016. JAMA. 2016 Apr 19;315(15):1624-45. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation 2017

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa