Tillbaka

morfin
Morfin ...

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Cancerrelaterad smärta.

Förbehåll / Kommentar

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats eller ansvaret, inklusive behandlingsplan, övertagits av en kollega.

Gynnsam effekt av opoidbehandling har främst dokumenterats vid cancerrelaterad smärta och postoperativ smärta. Icke cancerrelaterad långvarig smärta (exempelvis artros, reumatiska sjukdomar, omfattande degenerativa förändringar samt tillstånd efter trauma och komplicerade operationer) är mycket vanligt hos äldre och där kan opioider i undantagsfall ha en plats i behandlingen. Ofta är icke-cancerrelaterad långvarig smärta inte opioidkänslig, varför noggrann uppföljning och utvärdering av behandlingen är nödvändig. Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention.

Rekommenderad startdos till äldre är tablett morfin 5 mg upp till 4 gånger dagligen. Utvärdera effekt och biverkningar kontinuerligt - om behandlingsmålen inte uppnås ska läkemedlet trappas ut. Effektdurationen är förlängd hos äldre bland annat på grund av nedsatt njurfunktion, och biverkningsrisken ökad. Jämfört med oxikodon är variationen i biotillgänglighet något större, men om dosen titreras individuellt spelar inte detta någon större roll. Undvik att enbart använda kortverkande opioidberedningar vid långtidsbehandling. Vid icke akut smärta kan behandling inledas med långverkande morfinpreparat. Kombination med paracetamol kan minska opioidbehovet. Profylax mot illamående kan övervägas under några dagar. Profylax mot förstoppning ges under hela behandlingsperioden.

Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas.

Alla opioider medför beroenderisk.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av morfin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Inom läkemedelsgruppen är effekten av opioidanalgetika jämförbar, men på individnivå kan det finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan morfin och oxikodon. Det kan vara av värde att kunna byta mellan olika opioidpreparat. Oralt oxikodon och oralt morfin är inte helt ekvipotenta. För ekvieffektiva doser vid opioidbyte se  Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation 2017, tabell III, sid 42.  


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wiffen PJ, Wee B, Moore RA. Oral morphine for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 22;4:CD003868. PubMed
  2. Zeppetella G, Ribeiro MDC; Opioids for the management of breakthrough (episodic) pain in cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 3. The Cochrane Library
  3. Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, Bromham N, Hilgart JS.Oxycodone for cancer-related pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 22;8:CD003870. PubMed
  4. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation 2017.

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa