Tillbaka

buprenorfin
Buprenorphine ..., Buprefarm, Bupremyl, Norspan

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Förbehåll / Kommentar

Plåster

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats eller ansvaret, inklusive behandlingsplan, övertagits av en kollega.

Gynnsam effekt av opioidbehandling har främst dokumenterats vid cancerrelaterad smärta och postoperativ smärta. Icke cancerrelaterad långvarig smärta (exempelvis artros, reumatiska sjukdomar, omfattande degenerativa förändringar samt tillstånd efter trauma och komplicerade operationer) är mycket vanligt hos äldre och där kan opioider i undantagsfall ha en plats i behandlingen. Ofta är icke-cancerrelaterad långvarig smärta inte opioidkänslig, varför noggrann uppföljning och utvärdering av behandlingen är nödvändig. Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention.

Rekommenderad startdos till äldre är 5 mikrog/tim. Full effekt uppnås efter 3 dagar. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt. Profylax mot illamående kan övervägas under några dagar. Profylax mot förstoppning ges under hela behandlingsperioden.

Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas.

Förbrukat plåster innehåller verksamt ämne och lämnas in till apoteket för kassering.

 Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

 Buprenorfin är miljöklassificerat.

Motivering

Buprenorfin är en partiell opioidagonist, med en gynnsam säkerhetsprofil, när det finns behov av långverkande opioidanalgetikum i låg dos. Indikationen är icke-cancer-relaterad nociceptiv smärta.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering.Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer. SBU rapport 2020.

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa