Tillbaka

ibuprofen
Ibuprofen …, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nociceptiv smärta. Smärta vid inflammation

Förbehåll / Kommentar

Lägsta effektiva dos bör titreras fram individuellt. Stor försiktighet vid behandling av äldre. Dosen ibuprofen som krävs för smärtlindring är lägre än den som behövs för en antiinflammatorisk effekt.
Rekommenderad dos av ibuprofen till äldre är 200 mg 1 - 3 gånger dagligen. Undvik långtidsbehandling till äldre. I de undantagsfall då behandling ska fortsätta längre tid bör njur- och hjärtfunktion följas.

Ibuprofen motverkar den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra, ASA i till exempel Trombyl. Se Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA), Janusinfo.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ibuprofen är miljöklassificerat. 

Motivering

Ibuprofen har en väldokumenterad effekt vid flertal nociceptiva smärttillstånd. Ibuprofen har kortare halveringstid än naproxen vilket kan vara en fördel för äldre. Enligt en metaanalys är NNT (number needed to treat) för minst 50 procent smärtlindring postoperativt 2,9 (2,7–3,2) för 200 mg ibuprofen och 2,5 (2,4–2,6) för 400 mg.

Vid akut smärta är effekten av 400 mg ibuprofen bättre än paracetamol 1 000 mg.

Vid en kombination av paracetamol och ibuprofen ökar effekten. NNT är då 1,6 (1,5–1,8) för kombinationen ibuprofen 200 mg + paracetamol 500 mg och 1,5 (1,4–1,7) för ibuprofen 400 mg + paracetamol 1000 mg.

Risken för kardiovaskulära biverkningar förefaller vara lägre än för diklofenak.

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ibuprofen och paracetamol vid akut smärta: Hyllested M, Jones S, Pedersen JL, Kehlet H. Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review. Br J Anaesth 2002;88:199-214. PubMed
  2. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar. Kombinationen lågdos-ASA och ibuprofen bör undvikas. Expertgruppsutlåtande 2017-11-27.
  3. MacDonald TM, Wei L. Effect of ibuprofen on cardioprotective effect of aspirin. Lancet 2003;361:573-4. PubMed
  4. Salvo F, Antoniazzi S, Duong M, Molimard M, Bazin F, Fourrier-Réglat A et al. Moore N. Cardiovascular events associated with the long-term use of NSAIDs: a review of randomized controlled trials and observational studies. Expert Opin Drug Saf. 2014 May;13(5):573-85. PubMed 
  5. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Single dose oral ibuprofen plus paracetamol (acetaminophen) for acute postoperative pain. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 24;(6):CD010210. PubMed
  6. Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ.Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;(9):CD008659. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa