Nociceptiv smärta

Vid nociceptiv smärta påbörjas behandling med paracetamol. COX-hämmare (NSAID) i låg dos kan i undantagsfall vara ett alternativ till patienter som bedöms tolerera det. I nästa steg, vid svår smärta hos äldre, kan buprenorfinplåster och andra opioider övervägas efter noggrann smärtanalys.

Paracetamol

Paracetamol …, Alvedon Oparap
Pamol
Panodil
Parapo

Rekommenderad maxdos till äldre är 1 gram x 3. Dosreducera ytterligare vid eGFR <50 ml/min. 

Se även Individanpassa dosen av paracetamol till äldre, Janusinfo

COX-hämmare (NSAID)

Särskild uppmärksamhet krävs, se ovan.

Behandling ges vid behov med lägsta effektiva dos och under kort tid. Ulcusprofylax med protonpumpshämmare (PPI) bör inte ordineras utan individuell riskbedömning.
Se Ulcusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulcussjukdom, Janusinfo

 

.

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

Lämplig startdos är 250 mg x 1. Kan dosökas till 250 mg x 2. 

Ibuprofen …, Brufen Ibumax
Ibumetin
Ipren

Lämplig dos är 200 mg x 1–3.

Ibuprofen har kortare halveringstid än naproxen, vilket kan vara en fördel hos äldre. Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare än ibuprofen. Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA), Janusinfo.

Opioidanalgetika

Effektdurationen av framför allt morfin, och i mindre grad även av oxikodon, är förlängd hos äldre bland annat på grund av nedsatt njurfunktion. Börja med låg dos och anpassa doseringen för att undvika ackumulering och minska risken för biverkningar. Förebyggande behandling mot förstoppning ska alltid övervägas vid insättning av opioid. Opioider i behandlingsdos är inte andningsdeprimerande, men kombination med andra läkemedel med påverkan på centrala nervsystemet bör ske med försiktighet. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt.

Akut smärta

Avsluta opioidbehandling vid akut smärta inom 3–5 dygn. Läs mer »

Inled behandlingen med paracetamol och/eller COX-hämmare till de patienter som bedöms tolerera det. Opioidbehandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn och bör inte pågå längre än 2 veckor vid ett och samma smärttillstånd. Behandlingstiden bör individualiseras. Efter 2 veckors behandling ökar risken för beroendeutveckling. 

Morfin ...

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

Lindoxa, Oxynorm

kortverkande, inj

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, mixtur

Oxikodon Depot …, Oxyconta Depot Oxycontin

långverkande, depottablett

Vid akut smärta inleds behandlingen med kortverkande preparat, exempelvis oxikodon eller morfin 5 mg x 4.

Cancerrelaterad smärta

Morfin ...

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

Lindoxa, Oxynorm

kortverkande, inj

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, mixtur

Oxikodon Depot …, Oxyconta Depot Oxycontin

långverkande, depottablett

Vid icke-akut opioidkänslig smärta kan behandling inledas med låg dos långverkande morfin 5–10 mg x 2 eller långverkande oxikodon 5 mg x 2.

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Med långvarig smärta avses smärta som kvarstår efter tre månader eller efter ett normalt läkningsförlopp. Det är vanligt med långvarig smärta hos äldre. Sjukdomar där opioider kan ha effekt förekommer ofta hos äldre (exempelvis artros, reumatiska sjukdomar och kotkompressioner).

Opioidbehandling av långvarig smärta ska användas restriktivt och då som en del av ett multimodalt omhändertagande. Smärtanalys ska utföras. Bestående smärtlindrande effekt är ovanlig och risken för biverkningar och beroende är stor. Vid utebliven eller otillräcklig effekt på smärtlindring, funktion och livskvalitet ska behandlingen omprövas. TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) kan övervägas. För att förebygga kotkompressioner och andra frakturer som ger smärta är det viktigt att överväga skelettspecifik behandling vid osteoporos.

Buprenorphine ..., Buprefarm Bupremyl
Norspan

plåster

Morfin ...

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

Lindoxa, Oxynorm

kortverkande, inj 

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, mixtur

Oxikodon Depot …, Oxyconta Depot Oxycontin

långverkande, depottablett

Vid icke-akut opioidkänslig smärta kan behandling inledas med låg dos långverkande morfin 5–10 mg x 2, alternativt långverkande oxikodon 5 mg x 2 eller buprenorfin 5 μg/h. För information om ekvieffektiva doser se tabell III i Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna, Läkemedelsverket

Se även
Opioidinducerad förstoppning, 
Opioidinducerat illamående och  
Utsättning av opioider i avsnittet Smärta och inflammation/Nociceptiv smärta
samt
Nociplastisk och generaliserad smärta i avsnittet Smärta och inflammation 

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; Lakemedelsverket