Tillbaka

gabapentin
Gabapentin 1A Farma, Gabapentin Sandoz

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi.

Förbehåll / Kommentar

Behandling av neuropatisk smärta bör påbörjas med amitriptylin i första hand. Lämplig startdos av gabapentin till äldre är 100 mg x1, som ökas stegvis utgående från njurfunktion, se Fass. Risk för kognitiva biverkningar.

En öppen randomiserad studie (medelålder 60 år) sponsrad av ett läkemedelsföretag, jämförde duloxetin och gabapentin vid smärtsam diabetsneuropati. Studien visade att duloxetin hade högre förekomst av biverkningar såsom illamående, insomnia och minskad aptit, medan gabapentin hade högre förekomst av perifera ödem. NNT för avbrytande av studien på grund av biverkningar (=NNH) för duloxetin, amitriptylin och gabapentin har i metaanalyser rapporterats vara 18, 28, respektive 30.

Samtliga gabapentinpreparat bedöms som likvärdiga vid behandling av neuropatisk smärta.

Gabapentinpreparat är generellt inte utbytbara på grund av epilepsiindikationen men generisk substitution tillämpas vid expedition på recept mellan Gabapentin 1A Farma och Gabapentin Sandoz.

Miljörisk vid användning av gabapentin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Gabapentin har en dokumenterad effekt vid smärtsam diabetesneuropati, samt vid postherpetisk neuralgi. Vid övriga neuropatiska smärttillstånd saknas dokumentation. Gabapentin 1 A Farma är kostnadseffektivt och har ett brett sortiment.

För den äldre patienten med många diagnoser och många läkemedel, och med ökad känslighet för läkemedelsbiverkningar, är det viktigt att kunna anpassa behandlingen. Gabapentin kan vara ett alternativ för patienter som inte tolererar eller inte är aktuella för amitriptylin eller duloxetin. Ett antal läkemedel har studerats vid neuropatisk smärta, däribland amitriptylin, gabapentin och duloxetin. NNT för smärtlindring, ofta mätt som 50 % smärtreduktion i studier 4-12 veckor, är relativt likvärdig mellan substanserna, ca 3-6 vid indikationen smärtsam diabetesneuropati.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Backonja M, Beydoun A, Edwards KR, Schwartz SL, Fonseca V, Hes M et al. Gabapentin for the symptomatic treatment of painful neuropathy in patients with diabetes mellitus: a randomized controlled trial. JAMA 1998;280:1831-6. PubMed
  2. Dallocchio C, Buffa C, Mazzarello P, Chiroli S. Gabapentin vs. amitriptyline in painful diabetic neuropathy: an open-label pilot study. J Pain Symptom Manage 2000;20:280-5. PubMed
  3. Morello CM, Leckband SG, Stoner CP, Moorhouse DF, Sahagian GA. Randomized double-blind study comparing the efficacy of gabapentin with amitriptyline on diabetic peripheral neuropathy pain. Arch Intern Med 1999;159:1931-7. PubMed
  4. Rowbotham M, Harden N, Stacey B, Bernstein P, Magnus-Miller L. Gabapentin for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized controlled trial. JAMA 1998;280:1837-42. PubMed
  5. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015 Jan 6. pii: S1474-4422(14)70251-0. PubMed
  6. Irving G. et al. Comparative safety and tolerability of duloxetine vs. pregabalin vs. Duloxetine plus gabapentin in patients with diabetic peripheral neuropathic pain. Int J Clin Pract. 2014 Sep;68(9):1130-40. doi: 10.1111/ijcp.12452. Epub 2014 May 18.PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa