Tillbaka

duloxetin
Duloxetin ..., Aritavi, Cymbalta

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Neuropatisk smärta

Förbehåll / Kommentar

Behandling av neuropatisk smärta bör påbörjas med amitriptylin i första hand. Lämplig startdos av duloxetin är 30 mg dagligen. Doser över 60 mg är ofullständigt utvärderade hos äldre. Beakta särskilt risken för illamående, somnolens, blödning, samt påverkan på blodtrycket. Duloxetin kan öka nivåerna av läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP2D6, tex antidepressiva, antipsykotika och betablockare. En öppen randomiserad studie (medelålder 60 år) sponsrad av läkemedelsföretag, jämförde duloxetin och gabapentin vid smärtsam diabetsneuropati. Studien visade att duloxetin hade högre förekomst av biverkningar såsom illamående, insomnia och minskad aptit, medan gabapentin hade högre förekomst av perifera ödem (6). NNT för avbrytande av studien på grund av biverkningar (=NNH) för duloxetin, amitriptylin och gabapentin har i metaanalyser rapporterats vara 18 (1,), 28 (1), respektive 30 (4,5).

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Duloxetin är miljöklassificerat.

Motivering

Duloxetin har en dokumenterad effekt vid smärtsam diabetesneuropati, samt vid postherpetisk neuralgi. Duloxetin kan vara ett alternativ för patienter som inte tolererar eller inte är aktuella för amitriptylin eller gabapentin. Begränsade data visar att effekten (andel responders) är likvärdig hos patienter över 65 år, jämfört med yngre vuxna (5). Ett antal läkemedel har studerats vid neuropatisk smärta, däribland amitriptylin, gabapentin och duloxetin (1). NNT för smärtlindring, ofta mätt som 50% smärtreduktion i studier 4-12 veckor, är relativt likvärdiga mellan substanserna, ca 3-6 i studier av smärtsam diabetesneuropati (1-4).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Snyder MJ. Et al. Treating Painful Diabetic Peripheral Neuropathy: An Update.
    Am Fam Physician. 2016 Aug 1;94(3):227-34.PubMed
  2. Lunn MPT, Hughes RAC, Wiffen PJ. Duloxetine for treating painful neuropathy, chronic pain or fibromyalgia. CochraneDatabaseof SystematicReviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD007115. DOI: 10.1002/14651858.CD007115.pub3.PubMed
  3. Marchettini P. et al. Are there different predictors of analgesic response between antidepressants and anticonvulsants in painful diabetic neuropathy? Eur J Pain. 2016 Mar;20(3):472-82. doi: 10.1002/ejp.763. Epub 2015 Aug 27.PubMed
  4. SaartoT, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain. CochraneDatabaseof SystematicReviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD005454. DOI: 10.1002/14651858.CD005454.pub2.PubMed
  5. Wiffen PJ,Derry S, Bell RF, Rice ASC, Tölle TR, Phillips T, Moore RA. Gabapentinfor chronic neuropathic painin adults. CochraneDatabaseof SystematicReviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007938. DOI: 10.1002/14651858.CD007938.pub4.PubMed
  6. Irving G. et al. Comparative safety and tolerability of duloxetine vs. pregabalin vs. Duloxetine plus gabapentin in patients with diabetic peripheral neuropathic pain. Int J Clin Pract. 2014 Sep;68(9):1130-40. doi: 10.1111/ijcp.12452. Epub 2014 May 18.PubMed

     

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa