Tillbaka

oxazepam
Oxascand

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tillfällig symtomlindring vid ångestbesvär

Förbehåll / Kommentar

Patienter med ångest bör utredas. Underliggande orsaker som depression, kognitiv störning, somatisk sjukdom och läkemedelsbiverkan ska identifieras. I första hand bör icke-farmakologisk behandling prövas. Om bensodiazepiner används ska behandlingstiden vara kort och ett slutdatum för behandlingen ska anges.

Uppföljning av behandlingseffekten är viktig. Bensodiazepiner används med försiktighet till äldre då de kan ha negativa effekter på kognitionen och öka risken för fall och frakturer. Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Oxazepam är miljöklassificerat. Oxazepam bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Snabbt insättande effekt. Inga aktiva metaboliter och kort halveringstid som inte påverkas av åldrandet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Behandlingsrekommendation 2016.
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. 
  3. Uzun S, Kozumplik O. Reinforcement of irritability during therapy with benzodiazepines. Psychiatr Danub. 2011;23(1):129-30. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa