Tillbaka

escitalopram
Escitalopram …, Cipralex

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Långvarig ångest

Förbehåll / Kommentar

Vid byte till escitalopram från citalopram är det mycket viktigt att säkerställa att dosen halveras då substanserna inte är ekvipotenta. Dygnsdosen av escitalopram bör inte överskrida 10 mg hos personer över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. Escitalopram ska inte kombineras med läkemedel där QT-tidsförlängning är en vanlig biverkan, exempelvis vissa antidepressiva, antimikrobiella och antiarytmiska läkemedel. Förlängd QT-tid hos patienter som behandlas med kolinesterashämmare har rapporterats. Försiktighet rekommenderas därför vid kombinationsbehandling med escitalopram och kolinesterashämmare, särskilt då patienten har andra riskfaktorer exempelvis hypokalemi eller samtidig behandling med andra läkemedel som påverkar QT-tiden.
Escitaopram ökar risk för blödningar och bör därför användas med försiktighet tillsammans med andra läkemedel som ökar blödningsrisken. Hyponatremi är en känd biverkan där äldre förefaller särskilt känsliga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Escitalopram är miljöklassificerat.

Escitalopram bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Escitalopram innehåller den aktiva komponenten av racematet citalopram. Escitalopram har visats ha effekt vid depression, GAD, paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom hos yngre vuxna. SSRI är förstahandsval vid farmakologisk behandling av långvarig ångest och depression hos äldre. I många fall förekommer ångest och depressiva symtom samtidigt i den här åldersgruppen, och det är vanligt att man inte särskiljer diagnoserna och behandlingen hos de allra äldsta. Eftersom escitalopram är ett förstahandsval vid depression rekommenderas det även för behandling av ångest hos äldre, trots att evidens saknas för vilket SSRI som är effektivast vid denna diagnos. SSRI kan också vara effektivt vid orostillstånd vid demenssjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas. Nyhet. 2011-11-24
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av ångestsyndrom. SBU-rapport 171, 2005.
  3. Läkemedelsverket.Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016. Läkemedelsverket
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa