Tillbaka

sertralin
Sertralin..., Oralin, Sertrone, Zoloft

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression

Förbehåll / Kommentar

Sertralin tycks ha låg risk för påverkan av QT-tiden men ska användas med försiktighet tillsammans med andra läkemedel där QT-tidsförlängning är en vanlig biverkan. I synnerhet gäller detta om patienten har andra kardiella riskfaktorer såsom hypokalemi eller bradykardi.

Sertralin ökar risk för blödning och bör därför användas med försiktighet tillsammans med andra läkemedel som ökar blödningsrisken. Hyponatremi är en känd biverkan där äldre förefaller särskilt känsliga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept

Sertralin är miljöklassificerat. Sertralin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

SSRI är förstahandsval vid farmakologisk behandling av depression hos äldre. Förskrivarna inom SLL har stor erfarenhet av behandling med sertralin vid denna indikation. Sertralin har visats ha effekt vid depression, GAD, paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom hos vuxna. Hos äldre har underhållsbehandling med citalopram/escitalopram visats reducera risken för återfall i depression (NNT 4). Även sertralin tycks kunna reducera denna risk även om evidensen är svagare. Generellt är dock dokumentationen gällande depressionsbehandling av äldre från 75-80 års ålder svag eller obefintlig och i de flesta fall behandlas äldre genom extrapolering av resultat från yngre vuxna.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt 2015
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018.
  3. Läkemedelsverket.Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016.

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa