Tillbaka

escitalopram
Escitalopram …, Cipralex

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression

Förbehåll / Kommentar

Vid byte till escitalopram från citalopram är det mycket viktigt att säkerställa att dosen halveras då substanserna inte är ekvipotenta. Dygnsdosen av escitalopram bör inte överskrida 10 mg hos personer över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. En metaanalys som utvärderat remission vid 6-12 veckor fann en liten effektfördel för de drygt 900 patienter som behandlats med escitalopram jämfört med de som erhållit citalopram. Endast en mindre andel av dessa patienter var dock >65 år. En jämförelse av escitalopram mot fluoxetin hos patienter >65 år inkluderades också i metaanalysen. Där påvisades en knappt signifikant effektfördel för de 174 patienter som erhållit escitaloprambehandling. Trots att metaanalysen är den hittills största saknas tillräckligt underlag för att bedöma om escitalopram och citalopram skiljer sig avseende relevanta biverkningar såsom agitation, illamående, sömnbesvär.

Escitalopram ska inte kombineras med läkemedel där QT-tidsförlängning är en vanlig biverkan, exempelvis vissa antidepressiva, antimikrobiella och antiarytmiska läkemedel. Förlängd QT-tid hos patienter som behandlas med kolinesterashämmare har rapporterats. Försiktighet rekommenderas därför vid kombinationsbehandling med escitalopram och kolinesterashämmare, särskilt då patienten har andra riskfaktorer exempelvis hypokalemi eller samtidig behandling med andra läkemedel som påverkar QT-tiden.

Escitaopram ökar risk för blödningar och bör därför användas med försiktighet tillsammans med andra läkemedel som ökar blödningsrisken.

Hyponatremi är en känd biverkan där äldre förefaller särskilt känsliga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Escitalopram är miljöklassificerat. Escitalopram bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

SSRI är förstahandsval vid farmakologisk behandling av depression hos äldre. Escitalopram innehåller den aktiva komponenten av racematet citalopram. Escitalopram har visats ha effekt vid depression, GAD, paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom hos yngre vuxna. Hos äldre har underhållsbehandling med citalopram/escitalopram visats reducera risken för återfall i depression. Med få undantag är dokumentationen gällande depressionsbehandling av äldre (från 75-80 års ålder) svag eller obefintlig och i de flesta fall behandlas äldre genom extrapolering av resultat från yngre vuxna.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas. Nyhet 2011-11-24
  2. Geddes JR, Freemantle N, Mason J, Eccles MP, Boynton J. SSRIs versus other antidepressants for depressive disorder. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001851. PubMed
  3. Läkemedelsverket.Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016.
  4. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004
  5. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt 2015
  6. Vieweg WV, Hasnain M, Howland RH, Hettema JM, Kogut C, Wood MA, Pandurangi AK. Citalopram, QTc Interval Prolongation, and Torsade de Pointes. How Should We Apply the Recent FDA Ruling? The American Journal of Medicine, 2012;125 (9):859-68. PubMed
  7. Melander H, Salmonson t, Abadie e, van Zwieten-Boot B. A regulatory Apologia — A review of placebo-controlled studies in regulatory submissions of new-generation antidepressants. European Neuropsychopharmacology. September 2008; 18( 9): 623-7. PubMed
  8. Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Geddes JR, Higgins JP, Churchill R et al. Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis. The Lancet 2009; 373( 9665):746-58. PubMed
  9. Cipriani A, Santilli C, Furukawa TA, Signoretti A, Nakagawa A, McGuire H et al. Escitalopram versus other antidepressive agents for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006532. DOI: 10.1002/14651858.CD006532.pub2 PubMed
  10. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. 

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa