Tillbaka

mirtazapin
Mirtazapin ..., Mirtin

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression, i andra hand

Förbehåll / Kommentar

Mirtazapin bör sättas in i låg dos och titreras upp långsamt hos den åldrade patienten. Dosreduktion bör övervägas vid eGFR <40 ml/min. Med mirtazapin finns risk för läkemedelsinteraktioner på metabolismnivå, till exempel med warfarin. INR bör kontrolleras vid insättning av mirtazapin och vid dosjustering. Risk finns även för additiv sederande effekt med psykofarmaka och vissa analgetika. En omfattande metaanalys har visat att mirtazapin och SSRI är likvärdiga vad gäller biverkningsfrekvens, även om biverkningsspektra skiljer sig åt. I de refererade studierna samt i svenska biverkningsdatabasen framkommer ingen riskökning för fallolyckor.

Mirtazapin finns både som vanlig tablett och munlöslig tablett. Mirtazapin tas med fördel till kvällen.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Mirtazapin är miljöklassificerat.

Motivering

För vissa patienter behövs ett alternativ till escitalopram och sertralin som rekommenderas i första hand vid depression. Mirtazapin har likvärdig effekt men ett annat biverkningspanorama. Äldre patienter med depression kan ibland ha nytta av den viktuppgång och ökade sömn samt minskad ångest som mirtazapin kan orsaka. Den antidepressiva effekten är jämförbar med SSRI i stora material där majoriteten av de studerade patienterna är yngre än 65 år.

En randomiserad klinisk prövning med äldre deprimerade patienter (medelålder 72 år) visar att mirtazapin kan ha ett snabbare tillslag än paroxetin, men i övrigt var preparaten likvärdiga i effekt och biverkningsfrekvens. Ett fåtal mindre studier av observationell karaktär visar liknande resultat vid mirtazapinbehandling av deprimerade äldre


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); Rapport 2004.
  2. Schatzberg AF, Kremer C, Rodrigues HE, Murphy GM Jr; Mirtazapine vs. Paroxetine Study Group. Double-Blind Randomized Comparison of Mirtazapine and Paroxetine in Elderly Depressed Patients. Am J Geriatr Psychiatry. 2002 Sep-Oct;10(5):541-50. PubMed
  3. Watanabe N, Omori IM, Nakagawa A, Cipriani A, Barbui C, McGuire H et al. Safety reporting and Adverse-Event Profile of Mirtazapine in Randomized Controlled Trials in Comparison with Other Classes of Antidepressants in the Acute-Phase Treatment of Adults with Depression. CNS Drugs 2010;24(1):35-53. PubMed
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018.
  5. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Behandlingsrekommendation 2016

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa