Depression

Psykosocialt stöd, individanpassad beteendeaktivering och god omvårdnad är viktigt. KBT, särskilt problemlösningsfokuserad terapi, har god effekt.

ECT har effekt vid svår depression hos äldre, med eller utan psykotiska symtom.

Effekten av antidepressiva läkemedel inträder senare hos äldre än hos yngre.

I första hand

Escitalopram …, Cipralex
Sertralin..., Oralin Sertrone
Zoloft

Rekommenderad maxdos av escitalopram är 10 mg hos patienter över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet.

SSRI ger ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.

I andra hand

Vid samtidiga sömnproblem och/eller ångestsymtom, ensamt eller som tillägg till SSRI

Mirtazapin ..., Mirtin

Preparatet har även en aptitstimulerande effekt. Startdos 15 mg/dygn.
Vid eGFR <30 ml/min, överväg dossänkning.

I tredje hand

Vid terapiresistent depression eller icke tolerabla biverkningar

Duloxetin...Aritavi, Cymbalta

Preparatet har visat god effekt vid recidiverande depression hos äldre. Lämplig startdos är 30 mg dagligen. Doser över 60 mg är ofullständigt utvärderade hos äldre.
Används inte vid eGFR <30 ml/min. SNRI ger ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.

Se även
Depressioner hos de mest sjuka äldre, undervisningsfilm på Janusinfo 
Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna, Läkemedelsverket