Tillbaka

donepezil
Donepezil ..., Aricept

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Symtomatisk behandling vid svår Alzheimers sjukdom.

Förbehåll / Kommentar

Patienter med kognitiv störning bör utredas. Andra sjukdomar och läkemedel som kan orsaka kognitiv försämring, bör uteslutas. Gastrointestinala biverkningar förekommer måttligt, framförallt initialt. Uppföljning med utvärdering av behandlingseffekten är viktig.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Donepezil är miljöklassificerat.

Motivering

Flera metaanalyser visar att donepezil kan stabilisera och senarelägga försämringen av globala och kognitiva funktioner vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Uppföljning med utvärdering av behandlingseffekten är viktig.

I Sverige och på den övriga europeiska marknaden saknar donepezil i nuläget indikation svår AD, men evidens finns för denna användning. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) godkände år 2006 donepezil för behandling av svår AD, bland annat baserat på en svensk nyinsättningsstudie av patienter i särskilt boende. Det är också visat att vid progression från mild/måttlig AD, till svår AD, är fortsatt behandling med donepezil lika effektivt som byte till memantin, avseende kognition och ADL.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Demenssjukdomar. SBU Rapport 2006.
  2. NICE. Donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer´s disease. Review of NICE technology appraisal guidance 111, 2011. NICE guidance
  3. Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer´s disease. The Cochrane Library 2007 Issue 4, CD001190. Interscience
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017.
  5. Läkemedelsverket. Aricept produktmonografi
  6. Winblad B, Kilander L, Eriksson S, Minthon L, Båtsman S, Wetterholm AL et al. Donepezil in patients with severe Alzheimer's disease: double-blind, parallel-group, placebo-controlled study. Lancet. 2006;367(9516):1057-65. PubMed
  7. Howard R, McShane R, Lindesay J, Ritchie C, Baldwin A, Barber R et al. Donepezil and memantine for moderate-to-severe Alzheimer's disease. N Engl J Med. 2012;366(10):893-903. PubMed  

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa