Tillbaka

memantin
Memantin ..., Axura, Ebixa, Marbodin, Mentixa

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svår Alzheimers sjukdom (AD) eller intolerans/kontraindikation mot kolinesterashämmare vid måttligt svår AD.

Förbehåll / Kommentar

Memantin tas en gång dagligen. Dosen titreras upp under fyra veckor. Behandlingseffekten inträder långsamt och är fullt utvecklad cirka tre månader efter behandlingsstart. Memantin har få biverkningar och tolereras oftast väl. Dosen bör reduceras vid måttligt nedsatt njurfunktion.

Försiktighet rekommenderas vid krampsjukdom, samtidig behandling med kramptröskelsänkande läkemedel samt vid warfarinbehandling. Bradykardi har rapporterats varför observans rekommenderas. Svårt hjärtsjuka patienter är exkluderade från studierna.

När patienter med mild AD, som behandlas med donepezil, progredierar till måttlig/svår AD innebär byte till memantin ingen fördel jämfört med fortsatt behandling med donepezil, avseende kognition och ADL (9). Trots att kunskapsläget växer (Se Kombinera inte kolinesterashämmare och memantin som rutin vid demens, Janusinfo) saknas det fortfarande evidens för att rekommendera bred användning av kolinesterashämmare i kombination med memantin (9). Vid måttlig-svår AD med påtagliga beteendemässiga symptom kan kombinationsbehandling prövas. Memantin finns både som vanlig tablett och lösning

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av memantin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Memantin är registrerat för användning vid måttligt svår till svår Alzheimers sjukdom. Memantin är ett andrahandspreparat vid svår Alzheimers sjukdom på grund av evidensläge, effekt och biverkningsbild. Studierna som ligger till grund för godkännandet visade små men signifikanta effekter på ADL, kognition och globala effektmått.

En metaanalys, publicerad april 2011, visar att effekten är mycket blygsam vid måttlig AD, men kliniskt betydelsefull hos patienter med svår AD. Brittiska NICE (National Institiute of Health and Clinical Excellence) konkluderar i sin bedömning av demensläkemedlen, att memantin är indicerat vid svår AD, samt vid måttligt svår AD om intolerans mot kolinesterashämmare föreligger.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Winblad B, Poritis N. Memantine in severe dementia: results of the 9M-Best Study (Benefit and efficacy in severely demented patients during treatment with memantine). Int J Geriatr Psychiatry. 1999;14(2):135-46. PubMed
 2. Schneider LS, Dagerman KS, Higgins JP, McShane R. Lack of Evidence for the Efficacy of Memantine in Mild Alzheimer Disease. Arch Neurol. 2011;68(8):991. PubMed
 3. McShane R, Areosa Sastre A,Minakaran N. Memantine for dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2006. Apr 19;(2):CD003154. PubMed
 4. Gallini A, Sommet A, Montastruc JL. Does Memantine induce bradycardia? A study in the French PharmacoVigilance Database. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2008; 17:87781. PubMed
 5. Gauthier S, Loft H, Cummings J. Improvement in behavioural symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer’s disease by memantine: a pooled data analysis. Int J Geriatr Psychiatry 2008;23(5):537-45. Onlinelibrary. PubMed
 6. Donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer´s disease. Review of NICE technology appraisal guidance 111, 2011. NICE
 7. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom – BPSD. Behandlingsrekommendation 2008
 8. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
 9. Howard R, McShane R, Lindesay J, Ritchie C, Baldwin A, Barber R et al. Donepezil and memantine for moderate-to-severe Alzheimer's disease. N Engl J Med. 2012;366(10):893-903. PubMed 
 10. Schmidt R, Hofer E, Bouwman FH, Buerger K, Cordonnier C, Fladby T et al. EFNS-ENS/EAN Guideline on concomitant use of cholinesterase inhibitors and memantine in moderate to severe Alzheimer's disease. Eur J Neurol. 2015 Jun;22(6):889-98. doi: 10.1111/ene.12707. Epub 2015 Mar 25. PubMed
 11. Grossberg GT, Manes F, Allegri RF, Gutiérrez-Robledo LM, Gloger S, Xie L et al. The safety, tolerability, and efficacy of once-daily memantine (28 mg): amultinational, randomized, double-blind, placebo-controlled trial in patients with moderate-to-severe Alzheimer's disease taking cholinesterase inhibitors. CNS Drugs. 2013 Jun;27(6):469-78 PubMed 
 12. Magierski R, Sobow T. Benefits and risks of add-on therapies for Alzheimer's disease. Neurodegener Dis Manag. 2015 Oct;5(5):445-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa