Tillbaka

donepezil
Donepezil ..., Aricept

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Symtomatisk behandling vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom samt Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulära komponenter.

Förbehåll / Kommentar

Patienter med kognitiv störning bör utredas. Andra sjukdomar och läkemedel som kan orsaka kognitiv försämring, bör uteslutas. Gastrointestinala biverkningar förekommer måttligt, framförallt initialt. Uppföljning med utvärdering av behandlingseffekten är viktig.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Donepezil är miljöklassificerat. 

Motivering

Flera metaanalyser visar att donepezil kan stabilisera och senarelägga försämringen av globala och kognitiva funktioner vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Preparatet har dokumentation för svår Alzheimers sjukdom vilket gör att patienten kan kvarstå på behandlingen när sjukdomen progredierar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Demenssjukdomar. SBU Rapport 2006.
  2. NICE. Donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer´s disease. Review of NICE technology appraisal guidance 111, 2011. NICE guidance
  3. Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer´s disease. The Cochrane Library 2007 Issue 4, CD001190. Interscience
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017
  5. Läkemedelsverket. Aricept produktmonografi. 
  6. Winblad B, Kilander L, Eriksson S, Minthon L, Båtsman S, Wetterholm AL et al. Donepezil in patients with severe Alzheimer's disease: double-blind, parallel-group, placebo-controlled study. Lancet. 2006;367(9516):1057-65. PubMed
  7. Howard R, McShane R, Lindesay J, Ritchie C, Baldwin A, Barber R et al. Donepezil and memantine for moderate-to-severe Alzheimer's disease. N Engl J Med. 2012;366(10):893-903. PubMed    

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa