Tillbaka

rivastigmin
Rivastigmin ..., Exelon, Orivast, Rigmin, Rivastor

2020-12-09 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Symtomatisk behandling av mild till måttlig Alzheimers sjukdom, samt Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulära komponenter, när peroral behandling är olämplig.

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen gäller endast plåster. Sedan rapporter inkommit om överdosering rekommenderas noggranna rutiner vid behandling med rivastigmin plåster. Föregående dygns plåster måste alltid avlägsnas innan nytt plåster administreras. Gastrointestinala biverkningar förekommer måttligt, framförallt initialt. Uppföljning med utvärdering av behandlingseffekten är viktig.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Rivastigmin är miljöklassificerat. Observera att använt plåster innehåller aktiv substans och måste kasseras som läkemedelsavfall.

Motivering

Flera metaanalyser visar att rivastigmin kan stabilisera och senarelägga försämringen av globala och kognitiva funktioner vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom. I och med plåsterberedningen har biverkningspotentialen minskat jämfört med per oral beredning så att den är jämförbar med galantamin och donepezil.

En studie med 1 195 patienter med mild till måttlig AD, visar en tydlig reduktion av gastrointestinala biverkningar hos gruppen som behandlats med rivastigmin plåster 9,5 mg/24, jämfört med gruppen som behandlats med depåtablett i maxdos 12 mg per dygn. I jämförelse med placebo avbröt dock nära dubbelt så många patienter i dessa behandlingsarmar på grund av biverkningar. Effektmässigt var de två behandlingarna likvärdiga. Rivastigmin har ingen interaktionspotential på CYP-nivå och inga kliniskt relevanta interaktioner är visade.

Andrahandsval på grund av begränsad dokumentation för plåsterberedningen och ett högre pris jämfört med övriga kolinesterashämmare. Rivastigmin är även rekommenderat i andra hand då det saknar dokumentation för svår Alzheimers demens.

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Demenssjukdomar. Sammanfattning sid.54-56. SBU Rapport 2006.
  2. NICE guidance. Donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer´s disease. Review of NICE technology appraisal guidance 111, 2011. Fulltext
  3. Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. The Cochrane Library 2006;CD005593. Interscience
  4. Winblad B, Cummings J, Andreasen N, Grossberg G, Onofrj M, Sadowsky C et al. A six-month double.blind, randomized, placebo-controlled study of a transdermal patch in Alzheimer's disease - rivastigmine versus capsule. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22:456-67. PubMed
  5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017.

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa