Tillbaka

tolterodin
Tolterodin ..., Detrusitol SR

2019-12-11 Expertgrupp urinvägssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Urinträngningar och trängningsinkontinens

Förbehåll / Kommentar

Behandling bör pågå cirka en månad före utvärdering. Dryck- och urinmätningslista bör föras före, under och vid avslutande av eventuell behandling för att utvärdera behandlingseffekten. Vid utebliven effekt bör remiss övervägas för ställningstagande till muskelavslappande injektionsbehandling i urinblåsan. 

Beakta risken för försämrad blåstömningsförmåga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Tolterodin är miljöklassificerat.

Motivering

Muskarinreceptorantagonister (antimuskarinderivat) är förstahandsläkemedel vid behandling av syndromet överaktiv blåsa (ÖAB) som utmärkes av täta urinträngningar, nokturi och risk för trängningsinkontinens. Effekten av läkemedel vid ÖAB är blygsam. I studier minskade antalet miktioner med fem per vecka och antalet läckageepisoder minskade med fyra per vecka. Kliniskt verifierade, dock marginella, skillnader föreligger mellan individuella preparat beträffande såväl effekt som biverkningar. Olika effekt hos olika individer. På grund av muskarinreceptorantagonisternas antikolinerga effekter kan vissa av dessa läkemedel orsaka kognitiva störningar hos äldre men det är inte belagt för tolterodin. 

Tolterodin SR (Detrusitol SR) och solifenacin (Vesicare) har jämförts i en effektstudie där solifenacin funnits inte vara sämre än tolterodin SR. Tolterodin SR har jämförts med fesoterodin, framförallt i 8 mg, där de kliniska effekterna är jämförbara men med högre risk för muntorrhet som biverkning av fesoterodin. Några bedömbara jämförande studier med avseende på effekt vid överaktiv blåsa och urininkontinens med darifenacin (Emselex) återfinns inte.

I sin kategori har substansen tolterodin längst period av klinisk användning. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chapple CR, Martinez-Garcia R, Selvaggi L, Toozs-Hobson P, Warnack W, Drogendijk T et al. A comparison of the efficacy and tolerability of solifenacin succinate and extended release tolterodine at treating overactive bladder syndrome: results of the STAR trial. Eur Urol. 2005;48:464-70. PubMed
  2. Abrams P, Andersson KE. Muscarinic receptor antagonists for overactive bladder. BJU Int. 2007;100:987-1006. PubMed
  3. Chapple CR, Khullar V, Gabriel Z, Muston D, Bitoun CE, Weinstein D. The effects of antimuscarinic treatments in overactive bladder: an update of a systematic review and meta-analysis. Eur Urol. 2008;54:543-62. PubMed
  4. Nabi G, Cody JD, Ellis G, Herbison P, Hay-Smith J. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. 2006. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4):CD003781. PubMed
  5. Herschorn S, Swift S, Guan Z, Carlsson M, Morrow J, Brodsky M et al. Comparison of fesoterodine and tolterodine extended release for the treatment of overactive bladder: a head-to-head placebo-controlled trial. BJU Int 2010;105:58-66. PubMed
  6. Kaplan SA, Schneider T, Foote JE, Guan Z, Carlsson M, Gong J. Superior efficacy of fesoterodine over tolterodine extended release with rapid onset: a prospective, head-to-head, placebo-controlled trial. BJU Int. 2011;107:1432-40. PubMed
  7. Madhuvrata P, Cody JD, Ellis G, Herbison GP, Hay-Smith EJ. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;1:CD005429. PubMed 
  8. Mauseth SA, Skurtveit S, Spigset O.Adherence, persistence and switch rates for anticholinergic drugs used for overactive bladder in women: data from the Norwegian Prescription Database. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Jun 13. PubMed  
  9. Geoffrion R. Treatments for overactive bladder: focus on pharmacotherapy. J Obstet Gynaecol Can. 2012;34:1092-101. PubMed 
  10. Nambiar AK, Bosch R, Cruz F, Lemack GE, Thiruchelvam N, Tubaro A. EAU Guidelines on Assessment and Nonsurgical Management of Urinary Incontinence. Eur Urol. 2018 Apr;73(4):596-609. PubMed  

Bedömning utförd av

Expertgrupp urinvägssjukdomar