Trängningar, trängningsinkontinens

Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa.
Läs mer »

Rekommendationerna avser både kvinnor och män.

Behandlingen innebär först och främst förändrade levnadsvanor, som till exempel normalisering av vikt och vätskeintag. Blås- och bäckenbottenträning har visad effekt.

För postmenopausala kvinnor kan lokala östrogener ha god effekt, se Slidtorrhet i avnittet om Gynekologi och obstetrik.

Muskarinreceptorantagonister (till exempel tolterodin) och andra perorala läkemedel mot trängningar och trängningsinkontinens har en likvärdig men blygsam effekt. Behandling bör pågå cirka en månad före utvärdering. Dryck- och urinmätningslista bör föras innan och under behandlingen för att utvärdera effekten. Beakta risken för försämrad blåstömningsförmåga. Vid utebliven effekt bör remiss övervägas för ställningstagande till muskelavslappnande injektionsbehandling i urinblåsan. På grund av muskarinreceptorantagonisternas antikolinerga effekter kan vissa av dessa läkemedel orsaka kognitiva störningar hos äldre, men det är inte belagt för tolterodin.

Se även Läkemedel med antikolinerga effekter i avsnittet om Äldre och läkemedel. 

Riktlinjer för behandling av urininkontinens, Janusinfo

Oklar evidens för kognitiv påverkan hos äldre vid inkontinensbehandling, Janusinfo

MUSKARINRECEPTORANTAGONIST

Tolterodin ..., Detrusitol

tablett

Tolterodin ..., Detrusitol SR

depotkapsel