Tillbaka

alfuzosin
Alfuzosin …, Bundisarin, Lafunomyl, Xatral OD

2019-12-11 Expertgrupp urinvägssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

LUTS (lower urinary tract symptoms)

Förbehåll / Kommentar

Det föreligger viss risk för blodtrycksfall men preparatet behöver inte titreras upp vilket exempelvis är fallet med andra alfareceptorblockerare. Tabletten kan med fördel tas vid sänggåendet i början av behandlingen.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Alfuzosin är miljöklassificerat.

Motivering

Alfareceptorblockerare är ett förstahandsmedel vid LUTS (lower urinary tract symptoms) orsakad av avflödeshinder i prostata.

Preparatet åstadkommer en avslappning av glatt muskulatur som finns i blåshals och i prostatavävnaden. Effekten är snabbt insättande. Full effekt kan förväntas inom några veckor och är bestående åtminstone några år. Preparatet påverkar dock inte fortsatt prostatatillväxt, varför risken för kompletterande behandling, exempelvis kirurgi på sikt är större än för 5-alfareduktashämmare.

I en studie med poolade resultat från tre studier där alfuzosin jämförts dubbelblint med placebo, skattade patienter med alfuzosin statistiskt signifikant förbättrat I-PSS (symtomskattning vid prostatabesvär) (-6,0) jämfört med patienter som fått placebo (-4,2), oavsett prostatastorlek. Antalet patienter som förbättrade I-PSS med 3 poäng eller mer var 76 procent i alfuzosingruppen jämfört med 61,5 procent i placebogruppen. Det maximala urinflödet förbättrades i genomsnitt med 2,3 mL/s jämfört med 1,1 mL/s för placebo. Patienterna som var inkluderade i studierna hade haft symtom på LUTS i mer än 6 månader samt ett IPSS på 13 poäng eller mer.

International Prostate Symptom Score (IPSS) är ett validerat skattningsverktyg av patientens upplevda besvär: Maxpoäng 35. Lindrig 0–9 poäng. Måttlig 10–20 poäng. Svår >20 poäng. 

IPSS-formulär på Viss. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. S. Gravas (Chair), T. Bach, A. Bachmann, M. Drake, M. Gacci, C. Gratzke et al. Guidelines on the
    Management of Non-Neurogenic  Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic
    Obstruction (BPO). 2015. European Association of Urology.
    S. Gravas (Chair), J.N. Cornu, M.J. Drake, M. Gacci, C. Gratzke, T.R.W. Hermann et al. Guidelines on theManagement of Non-Neurogenic  Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign ProstaticObstruction (BPO). 2017. European Association of Urology. 
  2. SBU-rapport nr 209, 2011. Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. SBU 
  3. Roehrborn CG, Van Kerrebroeck P, Nordling J. Safety and efficacy of alfuzosin 10 mg once-daily in the treatment of lower urinary tract symptoms and clinical benign prostatic hyperplasia: a pooled analysis of three double-blind, placebo-controlled studies. BJU Int. 2003 Aug;92(3):257-61. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp urinvägssjukdomar