Tillbaka

morfin
Dolcontin

2019-12-11 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig smärta.

Förbehåll / Kommentar

Vid akut smärta är målet främst smärtlindring och behandlingen kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn. Efter 2 veckors behandling ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling.  

Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention.

Effektdurationen är förlängd hos äldre bland annat på grund av nedsatt njurfunktion. Börja med låg dos och anpassa doseringen för att undvika ackumulering. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt. 

I samband med njursvikt ökar risken för ansamling av aktiva metaboliter med sedering och övriga opioidbiverkningar som följd.

Kortverkande morfin kan användas vid smärtgenombrott hos patienter som får långverkande morfin.

Kombination med paracetamol eller COX-hämmare (NSAID) kan minska opioidbehovet.

Kombination med bensodiazepiner bör undvikas på grund av ökad risk för andningsdepression. 

Alla opioider medför risk för toleransutveckling och beroende.

Miljörisk vid användning av morfin kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Motivering

Dokumenterad smärtlindrande effekt vid akut opioidkänslig smärta och vid cancerrelaterad smärta. Dolcontin har bredare sortiment än övriga långverkande morfinpreparat: dosgranulat samt styrkan 5 mg som underlättar individuell dosering.

Vid icke cancerrelaterad smärta är nyttan med opioider mycket liten eller obefintlig avseende bestående smärtlindring och funktionsförbättring. Samtidigt föreligger det en påtaglig risk för allvarliga biverkningar, överdos, beroende och missbruk.

Såväl den smärthämmande effekten som risken för beroende och de välkända biverkningarna som förstoppning och andningsdepression förmedlas via aktivering av my-opioidreceptorn. Inom gruppen starka opioider är skillnaderna avseende effekt och biverkningar små vid ekvianalgetiska doser. Jämfört med oxikodon är variationen i biotillgänglighet något större, men om dosen titreras individuellt spelar inte detta någon större roll.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Franklin GM1; American Academy of Neurology. Opioids for chronic noncancer pain: a position paper of the American Academy of Neurology. Neurology. 2014 Sep 30;83(14):1277-84. PubMed
  2. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain--United States, 2016. JAMA. 2016 Apr 19;315(15):1624-45. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.