Tillbaka

duloxetin
Duloxetin ..., Aritavi, Cymbalta

2019-12-11 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

I andra hand vid neuropatisk smärta. Vid analgetisk effekt av amitriptylin men problem med dosbegränsande biverkningar så kan duloxetin vara ett alternativ. 

Förbehåll / Kommentar

Begränsad subvention. Subventioneras endast för patienter med depression eller generaliserat ångestsyndrom som inte nått behandlingsmålet med minst två andra antidepressiva läkemedel, varav det ena bör vara generiskt venlafaxin om inte särskilda skäl talar mot det. Läkemedlet subventioneras också vid behandling av smärtsam diabetesneuropati.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Duloxetin är miljöklassificerat. 

Motivering

Special Interest Group on Neuropathic Pain (NeuPSIG), en expertgrupp under International association for the study of pain IASP, uppdaterade 2015 en metaanalys (229 studier) i syfte att aktualisera rekommendationerna för farmakologisk behandling av neuropatisk smärta. NeuPSIG bedömde att serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), liksom tricykliska antidepressiva och gabapentinoider, kan rekommenderas i första hand vid neuropatisk smärta. Number needed to treat (NNT) för SNRI beräknades till 6,4 (5,2–8,4). Inom denna grupp är duloxetin det mest studerade preparatet i 7 av 10 studier. Risken för studieavbrott på grund av biverkningar har legat till grund för att beräkna number needed to harm (NNH), vilket var 11,8 (9,5–15,2).

Som jämförelse anges NNT 3,6 (3–4,4) för amitriptylin, 7,2 (5,9–9,1) för gabapentin och 7,7 (6,5–9,4) för pregabalin. Expertrådet för analgetiska och reumatologiska sjukdomar har valt att rekommendera amitriptylin (TCA) i första hand och duloxetin eller gabapentin i andra hand. Således kan duloxetin vara ett alternativ till patienter som inte tolererar amitriptylin, främst på grund av antikolinerga biverkningar. 

Även i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2017; Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna används ovanstående referens för rekommendationerna vid behandling av neuropatisk smärta. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015 Jan 6. pii: S1474-4422(14)70251-0. PubMed
  2. Lunn MP, Hughes RA, Wiffen PJ. Duloxetine for treating painful neuropathy, chronic pain or fibromyalgia.Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 3;(1):CD007115. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(3):23–53.

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.