Smärta och inflammation

 

En smärtanalys är grunden för behandlingen. All smärtbehandling ska utvärderas fortlöpande och behandlingen omprövas om behandlingsmålet inte nås. Lägsta effektiva dos av läkemedel ska användas. Läkemedel utgör ofta endast en del av smärtbehandlingen. Icke-farmakologisk behandling och fysisk aktivitet är viktigt, inte minst vid långvarig smärta.

Smärtbehandling hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Migrän hos vuxna, se avsnittet Neurologi.

Migrän hos barn och ungdomar, se avsnittet Neurologi.

.

.

Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation.

Paracetamol

Paracetamol …, Alvedon Oparap
Pamol
Panodil
Parapo

Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider.

COX-hämmare (NSAID)

Lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

I första hand

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

I andra hand

Ibuprofen ..., Brufen Ibumax
Ibumetin
Ipren
Brufen Retard

Högsta rekommenderade dos är 1 200 mg per dygn till vuxna.

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA), Janusinfo. Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare.

För behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel. 

För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare se Ulcusprofylax i avsnittet Matsmältningsorgan.

Vid lågdos-ASA-behandling,
kombinera med annan COX-hämmareVid lågdos-ASA-behandling,kombinera med annan COX-hämmare.

Specialiserad vård

För parenteralt bruk

I första hand

Lixidol
Paracetamol Fresenius Kabi

inf

Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har
betydelsefull effekt när annat administreringssätt inte är möjligt.

I andra hand

Ibuprofen B.Braun

Opioidanalgetika

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan övertagits och bekräftats av kollega.   

All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein medför risk för beroende. 

Se även opioidanalgetika i kapitlet Äldre och läkemedel.

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan överlämnats till kollega.
All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein
medför risk för beroende. Opioider har i de flesta fall ingen plats vid
långvarig icke-cancerrelaterad smärta.
Vid akut smärta är målet främst smärtlindring men vid längre tids opioidbehandling eftersträvas företrädesvis förbättrad funktion och livskvalitet. Om dessa behandlingsmål inte uppnås ska behandlingen avslutas.
Vid akut smärta ska minsta möjliga förpackning förskrivas utifrån planerad behandlingstid. Behandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3 till 5 dygn. 

Akut smärta - endast för korttidsbruk

Avsluta opioidbehandling vid akut smärta inom 3–5 dygn. Läs mer »

Som basbehandling ges paracetamol i kombination med COX-hämmare i adekvat dosering. Vid behov av ytterligare analgetika kan opioidbehandling övervägas. Den kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn och bör inte pågå längre än 2 veckor vid ett och samma smärttillstånd. Efter 2 veckors behandling med opioider ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling.

I första hand

Morfin …

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

I andra hand - när morfin inte tolereras

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, inj, mixtur

Oxikodon Depot ..., Oxyconta Depot Oxycontin

långverkande, depottablett

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Med långvarig smärta avses vanligtvis smärta som kvarstår efter ett förväntat läkningsförlopp eller efter tre månader. En smärtanalys är grunden för behandlingen. Icke farmakologiska behandlingsalternativ, som till exempel strukturerad träning/fysisk aktivitet och/eller TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), ska prövas och optimeras.

Vid muskuloskeletala degenerativa tillstånd som framskriden artros kan långvarig analgetikabehandling vara indicerad. Till exempel kan fulldos paracetamol i kombination med COX hämmare ge en minskad smärtupplevelse och förbättrad funktion. Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt av opioider är ovanligt och risken för biverkningar är stor.

Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta; Viss

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; Läkemedelsverket  

Cancerrelaterad smärta

Basbehandling med paracetamol eventuellt i kombination med COX-hämmare bör övervägas.

Morfin …

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, inj, mixtur

Oxikodon Depot ..., Oxyconta Depot Oxycontin

långverkande, depottablett

Specialiserad vård

När peroral opioidbehandling inte är lämplig

Fentanyl …, Durogesic Matrifen

plåster

Specialiserad vård

När infusion av morfin eller oxikodon medför för stor volym

Hydromorphone Kalceks

inf

Se även Smärtbehandling med transdermalt fentanyl, Janusinfo.

Opioidinducerad förstoppning

Profylaktisk behandling mot förstoppning ska övervägas från första behandlingsdagen.

Basbehandling

OSMOTISKT AKTIVT LAXERMEDEL

Lacrofarm, Laxido Apelsin Laximyl
Laxiriva
Movicol
Moxalole
Omnicol

Tilläggsbehandling vid behov

MOTORIKSTIMULERANDE LAXERMEDEL 

Cilaxoral

Se även Opioidreceptorantagonister vid opioidinducerad förstoppning(OIBD), Janusinfo

Opioidinducerat illamående

Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas från första behandlingsdagen. När illamåendet upphör, vanligen inom 7–14 dagar, kan försök till nedtrappning göras.

Postafen

Utsättning av opioider

För att minska risken för abstinenssymtom vid utsättning efter längre tids behandling bör opioider som regel trappas ut.
Se Rekommendationer för utsättning av opioider, Janusinfo.

Nociplastisk smärta uppstår till följd av förändrad nociception i avsaknad av såväl tecken på vävnadsskada, som skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet. Enbart läkemedelsbehandling är sällan framgångsrik vid nociplastisk och generaliserad smärta, t.ex. fibromyalgi. Individuellt anpassad konditions- och styrketräning kan minska smärtan och öka funktionen. Om läkemedelsbehandling anses indicerad kan amitriptylin prövas inom ramen för en multiprofessionell handläggning i team.

Hälsosamma levnadsvanor

• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid fibromyalgi; fyss.

 

.

Amitriptylin …, Saroten

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Vanlig dygnsdos är
10–50 mg. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) kan övervägas vid perifer neuropatisk smärta hos patienter som inte besväras av beröringsutlöst smärta (dynamisk mekanisk allodyni). Läkemedelsrekommendationen avser perifer (t.ex. diabetespolyneuropati, postherpetisk neuralgi) och central (t.ex. efter stroke) neuropatisk smärta.

I första hand

Amitriptylin …, Saroten

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

I andra hand

Duloxetin ..., Aritavi Cymbalta
Gabapentin 1A Farma, Gabapentin Sandoz

Se även Smärtbehandling hos äldre, Neuropatisk smärta i avsnittet Äldre och läkemedel

Neuropatisk smärta; Viss

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; Läkemedelsverket

Tegretol
Tegretal Retard
, Tegretol Retard

Individer med sydostasiatiskt ursprung ska genotypas för HLA-B*1502 (remiss till Klinisk immunologi, Karolinska universitetssjukhuset) före insättning av karbamazepin då risken för Stevens-Johnsons syndrom är kraftigt förhöjd vid denna genotyp.

 

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.

•   Fysisk aktivitet ger lägre sjukdomsaktivitet.
•   Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken för komorbiditet. Erbjud     stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.
• Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
• Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken förkomorbiditet. Erbjud stödjande insats. Nikotinberoende, se avsnittet Psykiatri

COX-hämmare (NSAID)

I första hand

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

I andra hand

Vid otillräcklig effekt

Orudis Retard

Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar

Celecoxib ..., Celebra

För behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel. 

För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare se Ulcusprofylax i avsnittet Matsmältningsorgan.

Steroider

STEROID FÖR INTRA- OCH EXTRAARTIKULÄR INJEKTION

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.
• Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
• Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken för
komorbiditet.
Erbjud stödjande insats. Nikotinberoende sid 112
Depo-Medrol
Depo-Medrol cum lidocain

STEROID FÖR INTRAARTIKULÄR INJEKTION

Lederspan, Trica

PERORAL STEROID

Vid specifika inflammatoriska tillstånd, till exempel polymyalgia reumatica.

Prednisolon ...

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

Specialiserad vård

Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

DMARD

Methotrexate ..., Metotab

tablett

Metex, Metoject
Metojectpen

inj

TNF-HÄMMARE

Hyrimoz
Benepali
Flixabi, Remsima Inflectra
Zessly
Remicade
(i rangordning)

Kombination av TNF-hämmare och metotrexat rekommenderas.

Se även
Reumatoid artrit; Viss
Psoriasisartrit; Viss
Ankyloserande spondylit (AS) – Bechterews sjukdom; Viss

 

Hälsosamma levnadsvanor

• Minimera intaget av alkohol, särskilt öl och sprit, samt minska intaget av rött kött och   skaldjur.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg FaR.
• Överviktiga patienter bör gå ner i vikt.

Akut behandling

COX-hämmare, kortison och kolkicin är effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, komorbiditet (som hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom) och övrig medicinering.

Naproxen …, Alpoxen Pronaxen
Prednisolon ...
Depo-Medrol

inj

Kolkicin ..., Colrefuz

Profylax

Allopurinol …, Zyloric

Startdos är 100 mg, dosökning med 100 mg i taget upp till max 900 mg/dygn, tills målnivån för urat har uppnåtts. När uratsänkande läkemedel sätts in, under eller efter en giktattack, bör samtidigt skydd mot nya attacker ges, t.ex.COX-hämmare, kolkicin eller prednisolon tills uratvärdet har normaliserats.

Se även Gikt, Viss.

Läkemedelsbehandling av gikt, Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation;
www.lakemedelsverket.se