Tillbaka

melatonin
Melatonin AGB

2019-12-11 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sömnstörningar

Förbehåll / Kommentar

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar. Sömnmedel bör endast användas för korttidsbehandling.

Doseras 1-10 mg till natten.
Lägsta effektiva dos eftersträvas. Börja med 2 mg vid nyinsättning. Vid otillräcklig effekt kan dosen ökas till 4–5 mg. Vid byte från annan sömnmedicin kan det vara befogat att inleda med 4 mg och sedan pröva att sänka dosen till 2 mg om effekten är god. Vissa individer kan behöva doser upp till 10 mg (klinisk erfarenhet) under en begränsad tid.  Utvärdera effekten noggrant.

Tas cirka en timme innan sänggåendet.

Tablettpriset är lika oavsett styrka så undvik att skriva ut en lägre styrka med doseringen flera tabletter. 

Miljörisk vid användning av melatonin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Melatonin är jämförbart med andra sömnläkemedel när det gäller insomningstid. En metaanalys [1] identifierade tolv dubbel- eller enkelblinda kontrollerade studier på patienter med primär insomni. Jämfört med placebo reducerade exogent tillfört melatonin tid till sömn (sleep onset latency) och förbättrade sömn /vakenhetsmönstret. Även vid sekundär insomni medför melatonin en signifikant effekt jämfört med placebo [2].

Fördelen med melatonin jämfört med övriga sömnläkemedel är en mera fördelaktig biverkningsprofil och mindre risk för utsättningsbesvär [3] jämfört med zopiklon och zolpidem (så kallade z-preparat). För melatonin finns inga vanliga biverkningar rapporterade. De biverkningar som kan uppkomma är med stor sannolikhet dosberoende. Ett betydande antal studier är gjorda på korttidsanvändning av melatonin vid sömnbesvär vilka visar på att melatonin är ett säkert läkemedel, även i högre doser. Inga studier visar på allvarliga biverkningar. Det finns även randomiserade studier som tyder på att melatonin även vid långtidsanvändning bara ger milda biverkningar som är jämförbara med placebo [4].


Utredningsmaterial och referenser

  1. Auld F, Maschauer EL, Morrison I, Skene DJ, Riha RL. Evidence for the efficacy of melatonin in the treatment of primary adult sleep disorders. Sleep Med Rev. 2017 Aug;34:10-22. PubMed
  2. Li T, Jiang S, Han M, Yang Z, Lv J, Deng C et al. Exogenous melatonin as a treatment for secondary sleep disorders: A systematic review and meta-analysis. Front Neuroendocrinol. 2018 Jun 15. PubMed
  3. Lemoine P, Garfinkel D, Laudon M, Nir T, Zisapel N. Prolonged-release melatonin for insomnia - an open-label long-term study of efficacy, safety, and withdrawal. Ther Clin Risk Manag. 2011;7:301-11. PubMed
  4. Andersen LP, Gögenur I, Rosenberg J, Reiter RJ. The Safety of Melatonin in Humans. Clin Drug Investig. 2016 Mar;36(3):169-75. PubMed
  5. Produktresumé Melatonin AGB, rikslicens

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa