Depression

Hälsosamma levnadsvanor

•   Fysisk aktivitet har positiv effekt på depression. Framför allt vid
    sjukskrivning är det viktigt att stödja patienten till fysisk och social
    aktivitet.
•   Vid riskbruk av alkohol. Erbjud rådgivande samtal.

KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Målet för behandling är remission. Behandlingen ska följas med validerad symtomskattningsskala (MADRS). De olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) anses generellt ha likvärdig antidepressiv effekt. Vid utebliven effekt av ett SSRI är byte till ett annat SSRI lika effektivt som byte till en annan läkemedelsklass. Då undviks även problem med utsättningsbesvär, som oftast uppstår vid byte av läkemedelsklass. SSRI ger ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.

Utvärdera följsamhet till behandlingen vid utebliven effekt. Diagnosen kan behöva omprövas.

Se Depression hos äldre, i avsnittet Läkemedel och äldre.

Depression, Psykiatristöd 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

I första hand

Escitalopram …, Cipralex
Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand - som tillägg eller preparatbyte

Mirtazapin ..., Mirtin

Specialiserad vård

Klomipramin ..., Anafranil

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Specialiserad vård

Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Långtidsbehandling

Lithionit

Specialiserad vård

Depression hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling av barn ska i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

Fluoxetin …

I andra hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft